Arne Jensen, seniorrådgiver i Norsk Redaktørforening, mener Statsforvalteren går for langt.

Arne Jensen, seniorrådgiver i Norsk Redaktørforening, mener Statsforvalteren går for langt. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Refser Statsforvalteren for å gå ut over sitt mandat

I behandlingen av et innsynskrav til Lesja kommune viser Statsforvalteren i Innlandet til presseetiske regler. Det skaper reaksjoner i Redaktørforeningen.

– Jeg har aldri tidligere sett at Statsforvalteren forsøker å påvirke redaksjonelle beslutninger på den måten vi ser her. Det er et brudd på det mandatet Statsforvalteren har, og det skal ikke skje, sier seniorrådgiver Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Kommer med anmodning

Lesja kommune har nektet innsyn i et varsel mot kommunedirektøren og personalsjefen, en intern rapport om varslingssaken, en klage fra varslerne om saksbehandlingen av varslene, og møteprotokoll fra kommunestyrets behandling av klage. 

Kommunal Rapport klaget på avslaget, og før nyttår stadfestet Statsforvalteren i Innlandet kommunens avslag. Det ble vist til at dokumentene inneholdt taushetsbelagte opplysninger om noens personlige forhold. I sitt vedtak kom Statsforvalteren også med en anmodning til klager.

«Vi viser til pressens vær varsom-plakat, og anmoder om at Kommunal Rapport tar hensyn til dette. Hvis de opplysningene Kommunal Rapport er kjent med publiseres gjør koblingsfaren at enkeltpersoner identifiseres, og sensitive personopplysninger om dem blir offentlig kjent», skrev Statsforvalteren i sitt vedtak.

Skal vurdere innsynskravet

Jensen mener at den juridiske begrunnelsen for å avslå innsyn i dokumentene, blant annet en møteprotokoll fra kommunestyret, fremstår som pussig. Men, at Statsforvalteren velger å begi seg inn på å mene noe om redaksjonelle beslutninger, er han kritisk til.

– Statsforvalterens eneste oppgave er å vurdere innsynskravet opp mot gjeldende rett, og hvordan redaksjonen forvalter opplysninger og dokumenter de er i besittelse av skal ikke forvalteren mene noe om, sier Jensen.

– Nærmer seg sensur

I Grunnloven er det nedfelt at forhåndssensur ikke skal forekomme, og Jensen mener at Statsforvalterens anmodning om å ta hensyn til presseetiske regler kan oppfattes som problematisk opp mot denne bestemmelsen.

– Et statlig organ som Statsforvalteren har en særskilt maktposisjon, og en slik anmodning kan nærme seg et slags forsøk på sensur i forkant av en publisering. Dette er langt utenfor hva som er mandatet til Statsforvalteren, sier Jensen.

Ikke ment som pålegg

Statsforvalteren i Innlandet peker på at det dreier seg om en sak med sensitive personopplysninger som er omfattet av taushetsplikten, og Statsforvalteren mener at innsynsbegjæringen viser at Kommunal Rapport har opplysninger om saken som forvalteren mener er omfattet av taushetsplikten.

– Det er klart at Kommunal Rapport ikke er omfattet av disse bestemmelsene, og ikke kan pålegges av forvaltningen å unnta opplysninger fra offentlighet. Formuleringene i vedtaket vårt er ikke ment som et pålegg om ikke å offentliggjøre opplysninger eller forhåndssensur, skriver seniorrådgiver Marianne Wiken hos Statsforvalteren i Innlandet.

Beklager formulering

Hun peker på Statsforvalterens hensikt var å gjøre oppmerksom på at det er fare for at sensitive personopplysninger kan bli offentlig kjent ved publisering av opplysninger som i utgangspunktet ikke fremstår som personsensitive, men som ved sammenkobling av andre kjente opplysninger kan røpe opplysninger som er taushetsbelagt.

– Det er selvfølgelig opp til Kommunal Rapport å vurdere hva dere publiserer. Vi beklager at vi har formulert oss i vedtaket på en måte som kan misforstås, skriver Wiken.

Kommunal Rapport gjør oppmerksom på at det er journalisten som har skrevet denne saken som har klaget på kommunens avslag på innsyn i de aktuelle dokumentene.