Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (Sv) under en pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget etter at partiene har kommet til enighet i forhandlingene om statsbudsjettet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (Sv) under en pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget etter at partiene har kommet til enighet i forhandlingene om statsbudsjettet. 

Foto: Annika Byrde / NTB

Skal utrede profittfri velferd, fossilfrie byggeplasser og kontroll med barnehager

Budsjettavtalen på Stortinget fører med seg en rekke utredninger. Blant annet skal det settes ned et utvalg som skal se på profittfri velferd. 

Også kommunenes mulighet til å kjøpe tilbake og holde skarpere øye med private barnehager skal utredes. Dette er bare noen av de mange sakene regjeringspartiene og SV ble enige om i forbindelse med budsjettforhandlingene.

I noen av disse sakene skal regjeringen komme tilbake til Stortinget. Andre saker skal regjeringen følge opp på egen hånd.

De viktigste sakene her er:

 • Anbud i fylkeskommunal ferje- og båttrafikk skal så langt det lar seg gjøre skal baseres på nullutslippsteknologi. Fylkeskommunene skal kompenseres for merkostnader knyttet til dette.
 • Regjeringen skal utrede forslag om krav om nullutslipp og fossilfrie bygg- og anleggsplasser i offentlige anbud, i løpet av 2022.
 • Regjeringen skal utrede muligheten for å endre plan- og bygningsloven for å sikre at kommunene har hjemmel til å kunne stille krav om nullutslipp eller fossilfrie anleggsplasser i planbestemmelser.
 • Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en egen sak om levekår i byer innen utgangen av 2022, saken skal blant annet vurdere forslagene fra Jenssen-utvalget (NOU 2020: 16).
 • Regjeringen skal i samarbeid med kommunesektoren utrede endringer i regelverket for eiendomsskatt. Hensikten er å hindre at aktører med stor eiendomsmasse ikke kommer uforholdsmessig gunstig ut sammenlignet med vanlige boligeiere.
 • Regjeringen skal innen mars 2022 nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor. Utvalget skal også foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer.
 • Regjeringen skal fremme tiltak for å sikre økt åpenhet i virksomheten til private tilbydere av offentlig finansierte velferdstjenester. Det skal omfatte et offentlig register over alle private virksomheter som leverer slike tjenester.
 • Regjeringen skal utrede forslag om å stille krav til at selskaper som leverer offentlig finansierte velferdstjenester, organiseres i egne rettssubjekter hvor det ikke er tillatt å drive annen virksomhet enn slike tjenester.
 • Regjeringen skal i forskrift og lovforslag innføre meldeplikt til kommunen når eiendomsrett til barnehage i kommunen blir overført til andre enn staten eller den fylkeskommune der eiendommen ligger. Det skal utredes hvordan det kan innføres en forkjøpsrett for kommuner.
 • Regjeringen skal fremme forslag for å gjeninnføre kommunenes rett til å føre tilsyn med private barnehager. Det skal omfatte muligheten for kommunene til innsyn i alle økonomiske disposisjoner i barnehager i kommunen som mottar tilskudd.
 • Regjeringen skal legge foreslå endringer av sosialtjenesteloven slik at barnetrygd blir holdt utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Dette skal virke fra 1. september.
 • Bevilgning til bostøtte skal endres slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter får bostøtte og slik at bostøtten dekker en større del av boutgiften.
 • Regjeringen skal å kartlegge hva som er de største utfordringene for praktisk
  opplæring både i de praktiske og estetiske fagene- og andre fag i skolen, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Kartleggingen må blant annet vurdere kompetanse, fysiske fasiliteter og utstyrssituasjonen, særlig i de praktiske og estetiske fagene.
 • Regjeringen skal vurdere forslag til endringer i plan- og bygningsloven om at studentboliger blir et eget formål i kommunale arealplaner, innen utgangen av 2022.