Krass kritikk til Nav-kontor

Nav bydel Gamle Oslo får hard medfart av Fylkesmannen. Noen søknader om støtte er avvist via sms, og det er nesten umulig å ringe til veiledere.

Bydel Gamle Oslo sikrer ikke at krav til forsvarlig saksbehandling overholdes, tilgjengeligheten er ikke god nok, og de klarer ikke å sikre at individuelle behov blir tilstrekkelig ivaretatt i alle saker, mener Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilsynet omfatter søknader om økonomisk stønad.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte tilsynet mellom 8. april og 9. august i år.

Ikke forsvarlig saksbehandling

Fylkesmannen mener at Bydel Gamle Oslo ikke overholder kravene for forsvarlig saksbehandling. Ved gjennomgang av en rekke saker fant Fylkesmannen at Nav i mange tilfeller ikke ville ta imot søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i Nav før all dokumentasjon var lagt ved søknaden. Det ble også funnet notater på post-it-lapper om at søknad ikke måtte registreres før all dokumentasjon var levert med. Dette er en praksis som Helse- og sosialombudet i Bydel gamle Oslo også har påpekt som uheldig, men i årsmeldingen for 2010 har bydelen ikke foreslått noen konkrete tiltak for å rette opp praksisen når det gjelder dokumentasjonskrav.

Fylkesmannen mener også at ansatte ikke har tilstrekkelige kunnskaper om oppholdskommunens ansvar, og at de ikke har retningslinjer for å avklare rettighetene som personer fra andre kommuner har.

Et eksempel på dette  er en kvinne som henvendte seg i mottaket. Hun var skilt fra mannen sin på grunn av vold, men fikk beskjed om å reise tilbake, siden hun hadde kommunal bolig og søknad under behandling der. Søkere har også fått avslag på søknad om økonomisk støtte på sms. Flere har henvendt seg til ombudet fordi de er blitt avvist ved Nav, og i ett tilfelle ble en person nektet å levere søknad om nødhjelp, fordi de mente vedkommende hadde krav på hjelp i en annen kommune.

En telefonlinje, en time

Tilsynsrapporten avdekker også at Nav Bydel Gamle Oslo er vanskelig tilgjengelig for mange. Veilederne på oppfølgingsteamene har telefontid bare en time hver dag mellom klokka 10.00 og 11.00. Undersøkelser viser at telefonpågangen er større senere på dagen. Telefonene har heller ikke telefonsvarer, og viser ikke tapte anrop.

Med andre ord: Kommer du ikke gjennom, må du prøve igjen i morgen. Man kan også forsøke å ringe en vakttelefon gjennom sentralbordet i Oslo kommune. Vakttelefonen har  bare en linje, og heller ingen mulighet for å legge igjen beskjed.

Ombudet har i flere saker forsøkt å få kontakt med Nav, og brukt over to uker på å oppnå kontakt. Ett av oppfølgingsteamene skal nå gjennomføre et forsøk med mobiltelefoner.

Mangelfull individuell behandling

Fylkesmannen synes ikke at Bydel Gamle Oslo gjør en god nok jobb med å sørge for at alle brukere får individuell behandling av sine saker. Eksempler på dette er at Nav sender sosialhjelp direkte til strømselskapet Hafslund for å sikre at pengene går til det de var ment til, uten å begrunne hvorfor de mener at søkeren ikke vil bruke pengene riktig. Stønad til tannbehandling ytes som regel som rekvisisjon.

Gamle Oslo gir barnetillegg bare til og med hvert tredje barn. De som har flere barn, får ikke mer støtte enn dem med tre barn. I fire konkrete saker var det ikke gitt en  konkret og individuell vurdering av hvorfor det ble gitt stønad til færre barn enn familiene faktisk hadde.

Oslo kommune har som målsetting å behandle 95 prosent av alle søknadene innen to uker.  Dette har de ifølge tilsynet ikke klart å leve opp til. De har heller ikke iverksatt tiltak som kan gi bedre måloppnåelse, eller formalisert avvikssystem som kan fange opp mangler ved tjenestene. Det er heller ikke gjort noen analyse over risiko og sårbarhet ved behandling av søknader om økonomisk stønad.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.