– Forslaget til nye e-helselov bør vente, mener leder Gunn Marit Helgesen og hovedstyret i KS. Foto: Terje Lien

Sier nei til regjeringens forslag til ny e-helselov

– Regjeringens forslag til ny e-helselov er ikke godt nok utredet og bør ikke fremmes før nasjonale e-helseløsninger er ferdig utviklet, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

I forslag til ny e-helselov foreslår regjeringen en rekke endringer innenfor koordinering, sektorinvolvering og styring. Et av hensynene bak lovendringene er å sikre raskere innføring av viktige nasjonale e-helsetiltak. Hovedstyret i KS vedtok i dag, fredag, høringssvaret fra KS.

– Flere av de nasjonale e-helseløsningene er ennå ikke er ferdig utviklet, og kan derfor ikke tas i bruk av kommunene. Det tilsier at lovforslaget bør vente. I stedet bør staten bruke positive virkemidler for innføring av e-helsetiltak. Erfaringer viser at kommunene er raske til å ta i bruk nye løsninger når løsningene er nyttige for kommunene og forholdene legges til rette for det, sier Helgesen i en pressemelding.

• Les også:Ap lover kommunene penger til nasjonale e-helseløsninger

Uenig om prinsipp for finansiering

Lovforslaget innebærer at finansieringsansvaret for nasjonale e-helsetjenester flyttes fra stat til brukerne av løsningene, som er kommunesektoren og helseforetakene. Det er KS prinsipielt uenig i.

– Staten må også ta ansvar for finansiering av sine egne løsninger til innbyggerne. Noe annet er urimelig, sier Helgesen.

KS mener staten bør følge samme prinsipp som ved innføring av Kostra eller dagens nødnett, hvor staten dekket kostnadene knyttet til oppbygging av infrastrukturen som var nødvendig for å kunne ta i bruk tiltaket.

Uforutsigbar betalingsplikt

KS mener dessuten at forslaget om kommunens betalingsplikt for statlige e-helsetjenester er lite forutsigbar.

– Prosessen til nå har vært lite transparent. KS har ikke fått sett tallgrunnlaget for beregningene, og er derfor ukjent med hvilke kostnader som er lagt inn og hva som skal legges inn senere, sier Hegesen.

Siden løsningene ennå ikke er prøvd ut i kommunene, vet man heller ikke omfanget av de direkte og indirekte kostnadene forslaget medfører. Dette innebærer at KS heller ikke vet hvilke fremtidige kostnader som kommunene skal betale for.

Pålegg om innføring

Regjeringen skriver i høringsbrevet at de vil utarbeide forslag til forskrifter som nærmere regulerer når pålegg om innføring av aktuelle e-helseløsninger skal gjøres gjeldende for kommunesektoren.

KS mener at det er mange forutsetninger som må plass før det i lov kan gis et pålegg om å ta i bruk e-helseløsninger. KS foreslår at tidspunktet for ikrafttredelse av hvert enkelt pålegg uansett må gis i forskrift, og ikke ved beslutning fra departementet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.