Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) la tirsdag fram distriktsmeldinga i Gloppen.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) la tirsdag fram distriktsmeldinga i Gloppen.

Foto: Agnar Kaarbø

Regjeringen vil gi distriktskommuner mer boligmakt

Regjeringen vil åpne for en større differensiering mellom kommuner, slik at distriktskommuner skal kunne legge til rette for nye boliger i spredtbygde områder.

– Distriktskommuner skal i større grad kunne vektlegge regionale og lokale forhold, sa kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) da han la fram regjeringens nye distriktsmelding i Gloppen tirsdag.

Han mener at mye av arealpolitikken er blitt utformet med bakgrunn i situasjonen i pressområdene rundt de største byene. 

– Men mange steder er ikke stort press utfordringen, men å få folk til å bosette seg. Derfor går vi inn for at kommunene skal få bestemme mer selv, sa han.

Regjeringen arbeider nå med nye retningslinjer.

Må vente på ny melding

Hurdalsplattformen lover regjeringen at de vil «Opprette en ny tilskuddsordning for boligetablering i distriktene».

En slik ordning må distriktskommuner fortsette å vente på. I distrikgsmeldingen viser regjeringen til stortingsmeldingen om en helhetlig boligpolitikk, som skal være klar neste år.

- Regjeringen vil vurdere om en større del av lånene fra Husbanken skal gå til boligetablering i distriktskommuner, særlig på sentralitetsnivå 6, heter det i stortingsmeldingen «Eit godt liv i heile Noreg – distriktspolitikk for framtida».
(Nivå 6 er laveste punkt på sentralitetsindeksen som lages av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Mangler boliger

Mange distriktskommuner har boligmarkeder med lav omsetning av boliger, lite eller ingen nybygging, få egnede utleieboliger til ordinær utleie, og ofte mange tomme, men ikke ledige fritidsboliger. 

Mange steder er markedsverdien på boligene lavere enn byggekostnadene.

Type boliger matcher ofte heller ikke behovet til befolkningen. Mange eneboliger og få leiligheter er vanlig. Det er problematisk både for eldre personer som bor i gamle, lite aldersvennlige eneboliger og unge mennesker som ønsker mindre boenheter for kjøp eller leie.

Utvalg foreslo skattefritak

Distriktsutvalgsmeldingen, eller det såkalte Normanutvalget, gikk i 2020 inn for en mer fleksibel boligstruktur og større ansvar til Husbanken for å utvikle dette.

Utvalget forslo å prøve ut skattefritak for utleie av alle typer boliger i distriktene, på samme måte som man i dag kan få skattefritak dersom man leier ut mindre enn halvparten av egen bolig og leieforholdet varer minst i 30 dager.

Ny tilskuddsordning

Regjeringen trekker fram under punktet «boliger» at de i statsbudsjettet for 2023 bevilget regjeringen 20,6 millioner kroner til en ny ordning for bostedstiltak. Potten blir fordelt på følgende:

  • Tilskudd til bostedsosiale tiltak
  • Tilskudd til bostadtiltak i distrikter
  • Tilskudd til leieboerorganisasjoner

Søknadsfristen var 1. juni.