Dette foreslår Rattsø 2

Rattsøutvalgets andre innstilling berører spørsmål rundt inntektsskatt, fri beskatningsrett, formuesskatt, alternative inntektsoverføringer til kommunene, forhandlingsrett om kommuneøkonomien, eiendomsskatt og gebyrer. Etter det Kommunal Rapport erfarer, er dette hovedtrekkene:


Konsernbeskatning:
- Staten overtar kommunenes skatt av aksjeselskaper og fordeler den gjennom overføringssystemet. Et overgangssystem skal hindre at sentrale kommuner ikke får en plutselig struping av skatteinntektene.
- Personlig eide bedrifter skal fortsatt betale kommunal skatt.


Formuesskatt:
- Utvalget finner det upraktisk at både kommunene og staten tar inn formuesskatt. All formuesskatt skal i stedet gå til staten og fordeles til kommunene gjennom inntektssystemet.
- Utvalget støtter Zimmerutvalgets forslag om at alle kommuner kan ta inn eiendomsskatt.
- Utvalget støtter Stortingets vedtak om kraftbeskatningen.


Forskuddsskatt
- Utvalget foreslår at skattedelen av kommunebudsjettene skal opp mot 50 prosent, mot ca. 40 prosent i dag. Skattøren endres for å gi kommunene en vesentlig større andel av forskuddsskatten fra vanlige lønnsmottakere. Dette skal kompensere for tapet av skatteinntekter når staten tar over bedriftsbeskatningen.
- Utvalget legger ingen føringer på kommunale avgifter, men understreker at disse bør tilsvare selvkost.


Budsjettoppgjøret:
- Utvalget foreslår at staten og KS hvert år skal forhandle seg fram til en bindende ramme for kommuneoppgjøret. Fastsetting av skattøren legges trolig hit. Dermed slipper kommunene å vente til sluttbehandlingen av nasjonalbudsjettet før de vet hvilke økonomiske rammer de får.

Skrevet av: Kommunal Rapport