Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) lanserer 22 tiltak som løsning på landets barnefattigdom. Foto: Terje Lien
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) lanserer 22 tiltak som løsning på landets barnefattigdom. Foto: Terje LienTerje Lien
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Lanserer tiltak mot barnefattigdom

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) legger fram en rekke tiltak for å fjerne fattigdom i Norge, blant annet vil hun ha flere innvandrere i arbeid.

Tiltakspakken mot fattigdom

Dette er de 22 tiltakene arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) legger fram for å redusere fattigdom i Norge. 

1. Mer norskopplæring på arbeidsplassene for flyktninger og innvandrere.

2. Et eget hurtigspor inn i arbeidslivet for flyktninger med etterspurt kompetanse.

3. Økt bruk av lønnstilskudd. Gjør det enklere for arbeidsgivere å åpne døren for flyktninger og innvandrere med hull i CV-en.

4. Aktivitetsplikt og større krav. For sosialhjelpsmottakere under 30. Viktig ikke minst for unge innvandrere, som er overrepresenterte på sosialhjelpsstatistikken.

5. Ny ungdomsinnsats. Alle under 30 år som går på Nav skal få et tilbud om arbeid, aktivitet eller utdanning før to måneder er omme.

6. Lavinntektsfamilier får skattekutt. Flere klarer seg selv når de får beholde mer av egne penger.

7. Bostøtteordningen er bedret. Det gir en økonomisk tryggere hverdag for flere tusen familier.

8. Rimeligere barnehageplass. For familier med lav inntekt.

9. Ferie og fritid. Alle barn skal få delta i minst én organisert fritidsaktivitet, sammen med andre barn. Flere tilbud med gratis ferie.

10. Gratis kjernetid i barnehagen. Nasjonal ordning for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år.

11. Økt stipendandel. For elever fra lavinntektsfamilier. I statsbudsjettet for 2017 er det også lagt inn midler til finansiering av 2.500 nye studentboliger.

12. Ikke trygdekutt. Mulighet for unge til å jobbe og øke inntekten, uten at foreldrene får kutt i sosialstønaden.

13. Strategi mot barnefattigdom. Den første i sitt slag. 64 ulike tiltak som skal redusere barnefattigdommen.

14. Flere tiltaksplasser. Flere får nå tilbud om tiltaksplass for å øke kompetansen.

15. Økt lærlingtilskudd. For å stimulere bedrifter til å ta inn flere lærlinger.

16. Økt adgang til å ansette midlertidig. Faste ansettelser er fortsatt hovedregelen i arbeidsmiljøloven, men flere kan nå få en sjanse til å vise seg fram og høste erfaring i jobb.

17. Større Nav-kontorer. Med mer spesialkompetanse. Målet er at flere skal få mer helhetlig hjelp til å komme bort fra fattigdom og over i arbeid.

18. Livslang rett til videregående opplæring.

19. Forsøk med Nav-veiledere i skolen og flere helsesøstre. Skal hjelpe utsatt ungdom til å fullføre skolen.

20. Nytt toårig opplæringstiltak. For de med manglende grunnleggende ferdigheter.

21. Rus og psykiatri. Ny opptrappingsplan og tettere oppfølging av barn av psykisk syke. Totalt 324 millioner i 2017.

22. Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Et nytt inkluderingstilskudd bidrar til bedre tilrettelegging.

(Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet, Nettavisen)

Statistisk sentralbyrå (SSB) la tirsdag fram tall som viser at nesten 100.000 barn vokser opp i varig fattigdom i Norge. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør over halvparten av alle barn i lavinntektsgruppen, skriver  Nettavisen.

– De siste tallene fra SSB bekrefter at innvandrere er overrepresentert på fattigdomsstatistikken. Fattigdom og store forskjeller er alvorlig, sier Hauglie til avisen.

Arbeidsministeren mener arbeid, kombinert med mer norskopplæring, rimeligere barnehageplass, aktivitetsplikt for unge og økt adgang til midlertidige ansettelser, vil være blant løsningene. Totalt legger hun fram 22 tiltak.

–Skal vi få gjort noe med ulikheten i Norge og hindre at fattigdom går i arv, må vi derfor få flere innvandrere i jobb.

(©NTB)