Oslo kommune anker sykehjem-dom – vil åpne for flere ideelle aktører

Oslo kommune ble før jul dømt for å ha nektet kommersielle selskaper å delta i en konkurranse om å drive sykehjem. Nå anker kommunen dommen.

– Byrådets politikk er å ta alle gode krefter i bruk og finne nye og bedre måter å løse omsorgsoppgavene på. Selv om det kommunale tilbudet skal være bærebjelken, ønsker vi et mangfold av kommunale, private og ideelle aktører. Vi mener det vil føre til innovasjon og bedre tjenester, sier byråd for helse Saliba Andreas Korkunc (H) i en pressemelding.

Det var det rødgrønne byrådet i Oslo som nektet kommersielle selskaper å delta i en konkurranse om å drive sykehjem. Oslo tingrett kom fram til at det var i strid med loven.

Da tingrettens dom falt, sa Korkunc til Altinget at det nye byrådet ønsker at andelen ideelle aktører skal øke.

– Da må vi se på hvilke virkemidler vi har for å få det til. Å reservere konkurranser for ideelle er én måte å gjøre dette på, og derfor er det viktig å få en rettsavklaring på hvilken reservasjonsadgang kommunen har, sa helsebyråden.

Byrådet har anbefalt å anke tingrettens dom, noe finansutvalget altså har sluttet seg til.

800 sykehjemsplasser

Det var etter at de rødgrønne partiene overtok styringen av Oslo, at kommersielle aktører ikke fikk mulighet til å delta i anbudskonkurranser om sykehjemstjenester.

De to kommersielle selskapene Stendi og Norlandia, som tidligere drev sykehjem i hovedstaden, saksøkte kommunen i februar 2021. De mente Oslo kommune ikke hadde lov til å reservere anbudskonkurransen bare for ideelle aktører.

Anbudskonkurransen omfattet inntil 800 nye langtids sykehjemsplasser. Dommen fra Oslo tingrett ga selskapene fullt medhold.

Adgangen til å reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører ble innført av Solberg-regjeringen i 2020. Regjeringen ønsket å bevare mangfoldet i helse- og sosialtjenestene ved å gjøre det lettere å bruke ideelle leverandører.

– Prinsipielt viktig

– Dette er en prinsipielt viktig sak. Kommunen og andre offentlige oppdragsgivere trenger et handlingsrom for å sikre mangfold og valgfrihet i tilbudet av helsetjenester. Dersom denne dommen blir stående, vil det bety en betydelig innskrenking av handlingsrommet. Det kan svekke det offentliges mulighet til å legge til rette for innovasjon og nyskaping i fremtiden, sier Korkunc.

Byrådet opplyser at det har igangsatt arbeidet med å konkurranseutsette fire sykehjem i Oslo​.

17. januar arrangerte byrådet en leverandørkonferanse for mulige private leverandører. Her var hovedtema hvordan få til innovasjon i anskaffelsen.

– Byrådet legger opp til at konkurransen om drift av sykehjem skal være åpen for både private ideelle og private kommersielle aktører, skriver byrådet i en pressemelding.