OECD-direktør Luiz de Mello overleverer OECDs toårige gjennomgang av norsk økonomi til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Oslo torsdag.

OECD-direktør Luiz de Mello overleverer OECDs toårige gjennomgang av norsk økonomi til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Oslo torsdag.

Foto: Javad Parsa/NTB

OECD råder Norge til å vurdere kommunesammenslåing og samarbeid

Norge bør stramme inn den offentlige pengebruken, mener OECD, som blant annet peker på en kostbar distriktspolitikk og dyr sykelønnsordning.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fikk torsdag overlevert rapporten fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Organisasjonen har sett på status i norsk økonomi og kommer med anbefalinger til regjeringen om hvordan viktige utfordringer bør møtes.

Som vanlig scorer Norge godt på en rekke områder sammenlignet med andre OECD-land. Men organisasjonen retter en advarende pekefinger når det gjelder pengebruken og kommer med et tydelig råd: Finanspolitikken bør strammes inn.

– Finanspolitikken er ekspansiv, og synkende oljeinntekter kan utgjøre en risiko for langsiktig bærekraft i offentlige finanser, skriver organisasjonen i rapporten.

Bruker mye på distrikt, uføre og samferdsel

Statens utgifter øker raskt og ligger veldig høyt i internasjonal sammenligning, påpekes det i rapporten. Utgiftene har steget mer enn fastlands-BNP og skatteinntektene.

Det er flere ting å ta tak i, ifølge rapporten:

* Budsjettet settes kun for ett år av gangen, noe som gjør planlegging på sikt vanskelig. Her skiller Norge seg fra de fleste andre land.

* Norges skattetrykk topper OECD-gjennomsnittet, til tross for at vi også har høye oljeinntekter.

* Distriktspolitikken bør blir mer kostnadsbevisst. Man bør se på kommunestrukturen og vurdere sammenslåinger og mer samarbeid, i hvert fall for små kommuner.

* Syke- og uføretrygdreformer har hatt begrenset uttelling så langt. Pengebruken på disse områdene er fire ganger høyere enn gjennomsnittet i OECD-landene.

* Investeringene i infrastruktur er svært høye. Det omfatter prosjekter med lav kost-nytteverdi. OECD mener Norge oftere bør evaluere prosjekter som settes i gang.

– Bør ta grep for boligmarkedet

Overordnet påpeker rapporten at inflasjon fortsatt ligger høyt, men at prisstigningen ventes å slakke av til målet om 2 prosent. Men det hefter usikkerhet ved anslagene, påpeker organisasjonen.

Boligmarkedene har avkjølt seg, men boligprisene er fortsatt høye. OECD bemerker at norske boligeiere er de mest gjeldstyngede blant alle landene, og at tilgangen på boliger til overkommelig pris er lav.

OECD mener Norge kan gjøre mer for å legge til rette for å utvide boligtilbudet, særlig i urbane områder. Spesielt kan man se på muligheten for å tettere byrom og grøntområder i nærheten av knutepunkt for kollektivtransport.

Når det gjelder arbeidsmarkedet, får Norge ros for å være et av de mest produktive av de 38 landene i OECD-området. Produktivitetsveksten er på 0,5 prosent, som fortsatt er litt under snittet.

Men det er et gap mellom behov og faglært arbeidskraft på enkelte områder, særlig innen tekniske yrker og helsesektoren, påpekes det.

(©NTB)