I en rekke artikler i Dagsavisen har leger, advokater, foreninger og enkeltpersoner fortalt at mange har endt på økonomisk sosialhjelp som følge av AAP-innstrammingen, men først nå har Nav tallfestet hvor mange det har vært snakk om. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpixGorm Kallestad / NTB scanpix

Nav: 3.100 flere får sosialhjelp etter strengere AAP-regler

Navs statistikksjef mener regjeringens regelinnstramming for arbeidsavklaringspenger utvilsomt har ført til at mange flere trenger sosialhjelp.

I en kronikk skriver statistikksjef Ulf Andersen at det er blitt 3.100 flere sosialhjelpsmottakere med det nye AAP-regelverket. Beregningen er basert på foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå, og Nav vil gjøre mer dyptgående analyser av effekten av AAP-innstrammingen i løpet av 2019.

– Det store spørsmålet i debatten har vært om regelendringen har ført til at flere går over på sosialhjelp. Den har utvilsomt gjort det, skriver Andersen.

Fra stat til kommune

Arbeidsavklaringspenger er en trygdeytelse finansiert av staten, mens økonomisk sosialhjelp utbetales av kommunene. Nav har derfor også regnet på utgiftsøkningen kommunene har hatt som følge av innstrammingen. Fra 2017 til 2018 økte utgiftene til sosialhjelp i Norge med rundt 500 millioner kroner. En tredel av økningen gjelder tidligere AAP-mottakere som har havnet på sosialhjelp.

Dagsavisen har vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om saken. Statssekretær Guro Angell Gimse (H) sier departementet er i dialog med KS for å kartlegge i hvilken grad AAP-endringene har betydning for kommunenes utgifter. Departementet følger samtidig nøye de endringene som ble innført for et drøyt år siden og virkningene av disse.

Bekrefter økte sosialhjelpsutgifter

At endringene har fått betydning for kommunenes utgifter, bekreftes av flere kommuner Kommunal Rapport har vært i kontakt med. Tidligere i mars uttalte rådmann Bjørn Gudbjørgsrud i Hamar følgende:

– Det er mange som går på AAP som er svært vanskelige å få ut i jobb, og vi ser at innstrammingene i AAP-regelverket tyter ut i form av økt sosialhjelp. Budsjettet på sosialhjelp sprakk i fjor, og innstrammingene i AAP er åpenbart en av årsakene til dette, sier rådmann i Hamar kommune.

På Hamar gikk Nav på en budsjettsprekk på 9 millioner kroner i fjor, og en stor del av årsaken til dette mener kommunen altså kan tilskrives økte utgifter i forbindelse med endringen av AAP-regelverket.

Nav-kontoret i Drammen anslår at de endrede unntaksreglene for AAP alene har ført til at mellom 50 og 70 personer, som tidligere ville ha mottatt AAP, kan bli avhengig av sosialhjelp.

– Med et slikt anslag kan endringene i AAP potensielt medføre en økning i sosialhjelp på rundt 3,2 millioner kroner, men det understrekes at dette foreløpig er et anslag, sa direktør for helse og sosial Toril Løberg i Drammen kommune til Kommunal Rapport i forrige uke.

(©NTB)