De fleste kommuner har gode buffere i disposisjonsfond.

De fleste kommuner har gode buffere i disposisjonsfond.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommunesektoren har 99 milliarder kroner på bok

Kommunene har 81 milliarder kroner på disposisjonsfond, fylkeskommunene 18 milliarder. Fondene har økt betydelig de siste årene på grunn av god skatteinngang.

Disposisjonsfond er kommunenes oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering i drifts- eller investeringsregnskapet. I revidert budsjett finnes altså en oversikt som viser at disse fondene vokser.

Regjeringen skriver: «Foreløpige regnskapstall viser at disposisjonsfondene økte med 11 mrd. kroner fra 2021, og utgjorde 99 mrd. kroner ved utgangen av 2022. Det tilsvarer om lag 15 pst. av driftsinntektene, som er det høyeste nivået noen gang.»