En handlingsplan skal stoppe utslippene av klimagasser fra Oslo havn innen 2050. Foto: Colourbox.comColourbox.com

Skal gjøre havna i Oslo utslippsfri

Bystyret i Oslo har nå vedtatt en handlingsplan for å gjøre Oslo havn til en nullutslippshavn.

Handlingsplanens 12 tiltak som skal redusere utslippene med 85 prosent fra 2017-nivå:

1 Oslo er en pådriver for å flytte mer gods fra vei til sjø og jobber for like miljøkrav til sjøtransporten i hele Oslofjorden

2 Utslippsfri drift på Nesoddbåtene

3 Utslippsfri drift på Ruters hurtigbåtlinjer

4 Utslippsfri drift på øybåttjenesten

5 Krav om nullutslippsløsninger for utenriksferjene med virkning fra 2025 dersom nye linjer etableres, dersom eksisterende linjer konkurranseutsettes, ved kontraktsfornyelser eller dersom situasjonen tillater det

6 Miljødifferensiering av havneavgifter for å premiere skip med lave utslipp ved kai gjennom Environmental Port Index (EPI)

7 Etablere dialog med nasjonale myndigheter for endring av havne- og farvannsloven slik at det kan stilles krav om nullutslippsløsninger ved kai

8 Infrastruktur for pilotering av autonome skip

9 Utslippsfri aktivitet ved håndtering av varer og last på Oslo havn, og andre aktiviteter på havneområdet

10 Utslippsfrie veitransportlinjer på vei, til og fra Oslo havn

11 Bonus for skip som opererer med redusert fart og utredning av effekten av fartsgrense for kommersielle fartøy med fossile fremdriftsløsninger

12 Tilrettelegging for dekning av aktuelle skipstypers dampbehov i havn ved bruk av fornybare alternativer

Målsettingen med planen er å redusere utslippene av klimagasser fra havna med 85 prosent fra 2017-nivå innen 2030 og gjøre havna helt utslippsfri innen 2050.