Ingen avgiftsbegrensning for private vannverk

Ingen krav til avgiftstak når private eier vannverket. Det er bare kommunen som ikke kan tjene penger på vann. Loven som regulerer vannavgiften er konkurransevridende, i de privates favør.

Vass- og kloakkavgiftsloven virker diskriminerende overfor kommunen som vannverkseier.


Det var ordfører Bjørn Loge (Ap) i Frogn kommune som ba om en avklaring på om private kunne beregne en fortjeneste på vann etter at de faktiske kostnadene var dekket. Som KR skrev om i høst, var ikke myndighetene klare i sin oppfatning av denne problemstillingen.


Brevet fra Loge avstedkom en lang korrespondanse mellom Fylkesmannen i Akershus, Miljøverndepartementet og Kommunaldepartementet. Til slutt var det Statens forurensningstilsyn som svarte ordføreren i Frogn. SFT skiller mellom fire forskjellige modeller for drift og eierskap. Ved 100 prosent privat eid- og drevet vannverk gjelder ikke loven om vass-og kloakkavgifter. Det eneste som kan begrense avgiftsnivået er prisloven eller forhåndsavtaler med kommunen.


Skrevet av: Siri Baastad

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.