Fjellstyrene behandler viktige spørsmål av stor allmenn interesse, og derfor bør allmennheten ha innsyn, mener Kommunal Rapport. Illustrasjonsfoto: Øystein Søbye, Samfoto/NTB scanpix
Leder

Fjellstyrene bør åpnes mer

Det er ikke hver dag at presseorganisasjonene og KS står side om side for offentlighet, men det er virkelig på sin plass når det gjelder fjellstyrene og ny fjellov.

Utvalget burde ha drøftet og vurdert om offentlighets-loven burde gjelde for alt fjellstyrene driver med.

Advokatforeningen er også blant de som er kritiske til det statlige statsallmenningslovutvalgets ønsker. Det kommer fram av høringsrunden om innføring av ny fjellov.

Som KS så riktig påpeker i sin høringsuttalelse, har statsallmenningene en annen karakter enn andre eiendommer: De er eid av fellesskapet gjennom staten, og kommunen har en viktig rolle. Dermed skulle det også være naturlig med offentlig kontroll, innsyn og forankring.

Hvis fjellstyrene blir til privatrettslige organer, derimot, vil de i hovedsak bli unntatt fra både offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Det er lett å slutte seg til KS sitt syn om at utvalget burde ha drøftet og vurdert om offentlighetsloven burde gjelde for alt fjellstyrene driver med. Kommunal Rapport mener klart at fjellstyrene bør åpnes mer – til beste for innbyggerne til sjuende og sist.

Det skal sies at ansvarlig redaktør sitter i styret i Norsk Redaktørforening og stiller seg helt og fullt bak uttalelsen derifra, om at fjellstyrene bør opprettholdes som offentlige organer – og også åpne møtene sine, på samme måte som folkevalgte organer i kommunene.

Fjellstyrene skal uansett behandle og avgjøre viktige spørsmål av stor allmenn interesse, slik andre forvaltningsorganer skal. Da er det på sin plass at allmennheten skal ha innsyn.

Statsallmenningslovutvalget skulle løse flere ting, blant annet «legge vekt på betydningen av det lokale selvstyret og at lokal kompetanse i fjellbygdene er avgjørende for god lokal forvaltning», ifølge mandatet. Videre het det at handlingsrommet til det lokale selvstyret burde videreføres, og helst styrkes. Lovutvalget skulle også vurdere om det er formålstjenlig å bringe kommunene sterkere inn i forvaltningen av statsallmenningene.

Utvalget foreslår imidlertid å svekke kommunen sin rolle når det gjelder oppnevning av fjellstyret, selv om kommunestyret fremdeles skal være oppnevningsinstansen. De som har bruksrett skal blant annet kunne nominere sine egne kandidater til fjellstyret. Det er klart Kommunesektorens organisasjon stiller seg uforstående til dette.

Kommunal Rapport savner forslag til lovformuleringer som tydelig kan styrke det lokale selvstyret og kommunene sin rolle i allmenningene, slik mandatet forespeilet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.