Kommunal Rapport ser gode argumenter for at kommunedelsutvalg på nye Ålesunds vis skal testes. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke
Leder

Bør innovasjon gi unntak fra loven?

Når en ny kommune er i ferd med å bygge ut demokratiet, er det verdt å stille med åpent sinn og vilje til å teste.

Uten å prøve noe nytt, blir det ingen innovasjon.

Nye Ålesund kommune har søkt dispensasjon fra fire punkter i den nye kommuneloven, for at innbyggerne skal føle at de er med og styrer lokalsamfunnene sine. Fellesnemnda mener det skal skje ved at de fem gamle kommunene skal bli til elleve nye deler med hvert sitt kommunedelsutvalg.

Dispensasjonssøknaden innebærer at:

  • medlemmene i kommunedelsutvalgene ikke behøver være bosatt i den samme delen av kommunen
  • de kan være ned til 14 år
  • medlemmer under 18/19 år skal velges kun for to år av ganger
  • kommunedelsutvalget selv skal velge leder og nestleder

Samlet gir grepene godt rom for mangfold og engasjement. Trolig vil det være særlig interessant å se virkningen av punktene som helhet.

Mer demokrati var en hovedbegrunnelse for kommunereformen, poengterte lederen av fellesnemnda for nye Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), i Kommunal Rapport forrige uke – i serien «Ny kommune 2020».

Ifølge Aurdal bør kommunedelsutvalgene gi innspill til kommunestyrene og bevilge penger til lokale tiltak. Møtene er tenkt holdt i de gamle kommunehusene, der det også er planlagt folkemøter.

Nå er det opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Etter fellesnemndas vedtak, er det sendt søknad til Fylkesmannen, som for halvannen måned siden skrev til departementet: «Grunngjevinga for søknaden er at nye Ålesund ønskjer å legge til rette for eit lokaldemokrati som opnar for breitt engasjement, tidleg medverknad og at avgjerder blir tatt på lågaste moglege nivå».

Uten å prøve noe nytt, blir det ingen innovasjon. Å teste nye løsninger kan føre til varige endringer til beste for alle. Derfor bør godt begrunnede og lovende innovative grep prøves i praksis. Når dette krever dispensasjon fra lovverket, må det selvsagt vurderes ut fra flere hensyn. Ikke minst gjelder det uansett å se mulighetene det kan bane vei for.

Det bør vektlegges at lokalt folkevalgte, som kjenner forholdene, står bak. Så lenge unntakene ikke ser ut til å være negative for innbyggerne, bør det være håp om et ja til en tidsavgrenset lokal forsøksordning. Det kan i neste omgang gi naturlig utvikling av lovverket.

Kommunal Rapport ser gode argumenter for at kommunedelsutvalg på nye Ålesunds vis skal testes. I beste fall kan Kommune-Norge få en gjennomprøvd modell som gir sterkere lokaldemokrati.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.