Feil som går igjen i klagebunken, er ansettelse i strid med kvalifikasjonsprinsippet og mangler ved utredningen og dokumentasjon av ansettelsesprosessen, skriver sivilombud Hanne Harlem.

Feil som går igjen i klagebunken, er ansettelse i strid med kvalifikasjonsprinsippet og mangler ved utredningen og dokumentasjon av ansettelsesprosessen, skriver sivilombud Hanne Harlem.

Foto: Johner
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Hvordan ansette i henhold til regelverket?

Mange klager på ansettelser i offentlig sektor kunne vært unngått med mer kjennskap til regelverket.

Reglene for ansettelser i offentlig sektor skal sørge for at den best kvalifiserte søkeren blir ansatt. En riktig ansettelse kommer arbeidsgiver til gode, og skaper tillit til at fellesskapets midler blir brukt på best mulig måte.

Det er viktig å være oppmerksom på hvilke krav som stilles i alle leddene i ansettelsesprosessen.

Klager som gjelder ansettelser i stat, fylkeskommune og kommune har vært den fjerde største sakstypen hos Sivilombudet i flere år. Klagene viser at det gjøres en del galt når nye medarbeidere skal ansettes.

Det er flere feil som går igjen i klagebunken, både ansettelse i strid med kvalifikasjonsprinsippet, og mangler ved utredningen og dokumentasjon av ansettelsesprosessen. Vi har eksempler på feil som at stillinger ikke lyses ut offentlig, at det ansettes i strid med kravene i utlysningsteksten, og at referanser kontaktes før intervjurunder.

Ansettelsesvedtak kan ikke påklages til et overordnet forvaltningsorgan, og de færreste er villige til å bringe en sak om ansettelse inn for domstolene. Det beste er naturligvis at man utfører prosessen riktig i første omgang, for å unngå skuffede jobbsøkere og ekstra arbeid i etterkant.

Det er viktig å være oppmerksom på hvilke krav som stilles i alle leddene i ansettelsesprosessen; fra utlysning, offentliggjøring av søkerlister, intervju og sjekk av referanser, til innstillingen er skrevet og ansettelsesvedtaket er fattet.

En del grunnleggende regler er det viktig å være oppmerksom på under hele ansettelsesprosessen. Kvalifikasjonsprinsippet gjelder for ansettelser i både stat, fylkeskommune og kommune. Kvalifikasjonsprinsippet går ut på at søkeren som er best kvalifisert for stillingen, skal få tilbud om den.

Sivilombudets uttalelser er en viktig kilde til klargjøring av hvilke rettslige krav som stilles i saker om ansettelser. Med uttalelsene som grunnlag har vi laget veiledningen «Ansettelser fra A til Å». Vi håper denne skal bidra til bedre ansettelsesprosesser i hele offentlig sektor.

Målgruppen er alle som jobber med rekruttering, både jurister og HR-ansatte. Stoffet er gjort lett tilgjengelig med eksempler og huskelister, og vi går gjennom de rettslige kravene som stilles til en ansettelsesprosess. Hensikten er å bidra til at offentlige organer gjennomfører ansettelser på en riktig og forsvarlig måte.

Veiledningen er også nyttig for den enkelte som har spørsmål om hvordan ansettelser skal gjennomføres, og som ønsker å ivareta sine rettigheter i forbindelse med en offentlig ansettelse.

I veiledningen gis en oversikt over hovedreglene som gjelder for ansettelser i statlig, fylkeskommunal og kommunal sektor, og vi gir også anbefalinger om hvordan man best kan følge reglene i praksis.