Skien-ordfører Hedda Foss Five (Ap), som er i fødselspermisjon, får et mistillitsforslag mot seg neste uke. Det burde ikke vært fremmet, mener kommentator Jan Inge Krossli. Arkivfoto: Joakim S. Enger
Kommentar

Mistillitsforslag er misbruk av kommuneloven

Skien-ordfører Hedda Foss Five (Ap) gjorde alvorlige feil da fotballklubben Odd fikk 400.000 kroner til jubileumsfest, men Høyre misbruker kommuneloven når de foreslår å kaste henne som ordfører.

Lovens krav til å frata ordføreren vervet er langt fra oppfylt i Skien.

Den nye kommuneloven åpner for å frata ordføreren vervet. Nå testes den nye lovbestemmelsene for første gang i Skien.

På bystyremøtet i Skien 6. februar vil Høyre fremme mistillitsforslag mot ordfører Hedda Foss Five (Ap). Fremskrittspartiet og det lokale bompengepartiet vil trolig støtte forslaget.

Begrunnelsen finner de i den ferske rapporten fra kommunerevisjonen, om gaven på 400.000 kroner til fotballklubben Odds 125-årsjubileum i fjor. Revisjonen konkluderer med at støtten ble gitt i strid med både lovverket og kommunens reglement og fullmakter.

Rapporten viser at støtten var tenkt dekket over formannskapets disposisjonskonto, men det ble ikke fattet noe formelt vedtak. Saken ble i stor grad behandlet muntlig og i interne samordningsmøter mellom ordfører, varaordfører, rådmann og assisterende rådmann – uten offentlige referater.

Flere var altså involvert, også kultursjefen, og revisjonen mener rådmannen har et hovedansvar for forsvarlig saksbehandling. Det kan også hende gruppelederne i partiene ble informert, de husker litt forskjellig, men også det var på et uformelt møte. 

Saken blir ikke bedre av at det kan stilles spørsmål ved Fives habilitet. Hun er kusine av en av salgssjefene i Odd, som gir ekstra god grunn til åpen og ryddig saksbehandling. I tillegg var det en parallell sak i 2014, da hun uten politisk behandling inngikk en sponsoravtale med Odd som kostet kommunen over 200.000 kroner.

Lex Øygard

Tidligere var det så godt som umulig å avsette en ordfører mot dennes vilje. Problemet ble satt på spissen da Vågå-ordfører Rune Øygard (Ap) i 2012 ble tiltalt og dømt for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente. Etter langvarig press søkte ha selv om fritak, men først samme dag som han ble dømt i tingretten.

I den nye kommuneloven som trådte i kraft etter valget i fjor høst, er det åpnet for å suspendere og frata en ordfører vervet, i § 7–11. Det som før var umulig er nå blitt bare nesten umulig. Lista ligger svært høyt, og muligheten skal brukes helt unntaksvis. En ordfører velges for hele perioden, og har både en rett og en plikt til å stå i vervet.

Ordførere og andre folkevalgte kan bli suspendert hvis de siktes eller tiltales for alvorlige straffbare forhold, som er spesifisert i loven. Kravene til at kommunestyret eller fylkestinget kan frata ordføreren vervet er mindre konkrete i lovteksten. Ordføreren må «ved sin oppførsel viser at han eller hun er uskikket til å ivareta vervet».

Forarbeidende til loven gir konkrete eksempler. I stortingsproposisjonen presiserer regjeringen at for å være «uskikket» må man opptre «kvalifisert klanderverdig over tid». Demens nevnes som et eksempel.

Utvalget som utredet den nye kommuneloven gir flere eksempler på hva som ligger i «uskikket»: Ordføreren kan uten gyldig grunn la være å møte opp i kommunestyret eller formannskapet over en lang periode, stadig opptre sterkt beruset i offentlige sammenhenger eller innrømme alvorlige lovbrudd.

Utvalget understreker at «generell misnøye med hvordan en ordfører utfører vervet» ikke er tilstrekkelig. Det ville være å «innføre en form for ordførerparlamentarisme».

I tillegg må 90 prosent av kommunestyret stille seg bak et vedtak. Det må altså være allmenn enighet på tvers av partiene om at ordføreren er uskikket for vervet.

Misbruker kommuneloven

Lovens krav til å frata ordføreren vervet er langt fra oppfylt i Skien. Det virker det også som Høyre forstår, når gruppeleder Emilie Schäffer sier til Kommunal Rapport at mistillitsforslaget uansett er «et kraftig signal om at vi ikke vil være med på måten Skien har blitt styrt på». De vet de ikke kommer noen vei, men vil si så klart ifra som mulig.

Forsker Sigrid Stokstad ved Oslo Met, som var med i kommunelovutvalget, og professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen er klare i sine kommentarer i Varden – det er ikke i slike tilfeller denne lovbestemmelsen skal brukes.

Når det er åpenbart at loven ikke gir grunnlag for et slikt mistillitsforslag, og Høyre ser ut til å forstå det, er dette å misbruke kommuneloven i et politisk spill. En sikkerhetsventil i loven skal ikke brukes til å understreke alvoret i en sak.

Bystyret i Skien vil trolig dele seg i et etablert flertall og mindretall neste uke, slik at forslaget blir avvist. Deretter kan de følge opp kommunerevisjonens anbefaling om å rydde opp i delegasjonsreglementet, som det nye bystyret uansett skal behandle.

Så vil det vise seg i nominasjonen før neste valg om Arbeiderpartiet fortsatt ønsker Five som ordførerkandidat, og i så fall om velgerne i Skien vil ha henne som ordfører. Slik fungerer lokaldemokratiet med formannskapsmodellen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.