Barnevernlovens bestemmelser om omsorgsovertakelse og økonomisk ansvar blir drøftet i dommen fra Borgarting lagmannsrett.Terje Lien

Sarpsborg frifunnet i lagmannsretten

Eidsberg tapte tvist med Sarpsborg om hvem som skal betale for avlastning når et barn er omplassert i en annen kommune. Kommunen burde krevd kostnadene refundert av staten, konkluderer Borgarting lagmannsrett.

Bakgrunnen for dommen er en tvist mellom Sarpsborg og Eidsberg om ansvarsfordelingen etter et barn med sterk funksjonsnedsettelse. Barnevernet i Eidsberg overtok omsorgen i 2005, og barnet ble plassert i fosterhjem i Sarpsborg. 

Etter hvert ble det uenigheter mellom de to kommunene om hva som var behovet til barnet – og hvem som skulle dekke utgiftene til avlastning, som i 2012 var oppe i 170.000 kroner i måneden. Sarpsborg bestred å være ansvarlig for avlastningen.