Oslo-regionen er tungt belastet med gjennomgangstrafikk. Avgiftssystemet bør stimulere til at gods fraktes med tog og skip, skriver Øyvind Såtvedt.

Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / Scanpix
Debatt

Vi har oppskriften – men trenger staten med på laget

Kommunene og fylkeskommunene i Oslo-regionen er klare for å gjennomføre en lokal klimakur. Vi har oppskriften, men mangler noen virkemidler.

Samarbeidsalliansen Osloregionen representerer 67 kommuner, fylkeskommunene Viken og Innlandet, i tillegg til Oslo kommune, og har til sammen 2,5 millioner innbyggere. I 2018 sto regionen for 23 prosent av klimagassutslippene i Norge og over halvparten av utslippene innen veitrafikk.

Kommunene og fylkeskommunene har på flere områder kommet lenger enn staten.

Norge vil ikke nå sine klimamål uten betydelig innsats i vår region. Vi er klare til å bidra, men for å lykkes, er vi avhengig av at staten sørger for lokale handlingsrom og økonomiske virkemidler.

Mer kraft – tydeligere mål

Klimakur 2030 er et godt utgangspunkt for å nå målet om halverte klimagassutslipp i 2030, men det er behov for mer kraft, fart og tydeligere mål. De ferske utslippstallene fra Miljødirektoratet viser at klimagassutslippene i de fleste norske kommuner ikke gikk ned, men økte fra 2017 til 2018.

De økte utslippene kom innen veitrafikk og anleggsvirksomhet. Det er også her det er størst potensial for utslippsreduksjon. Mye av dette potensialet må tas ut i Oslo-regionen.

Kommunene og fylkeskommunene har på flere områder kommet lenger enn staten. Oslo, Hamar og flere kommuner som deltar i Klima Østfold-samarbeidet, har for eksempel utarbeidet klimabudsjetter. Noe slikt har vi ennå ikke på nasjonalt nivå.

Kollektivandelen må opp

Veksten i persontrafikk i byområdene bør tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Utbygging rundt lokale sentre og knutepunkter reduserer reisebehovet, samtidig som det gir buss og bane et godt passasjergrunnlag. Oslo-regionens areal- og transportstrategi og andre regionale planer legger dette til grunn. Staten har også et ansvar for å bygge i tråd med et slikt prinsipp.

Økt kollektivandel er i seg selv et viktig klimatiltak, uavhengig av teknologi, energikilder og geografi. Også mindre byområder og tettsteder har en viktig rolle innen kompakt arealplanlegging og klimavennlig transport.

Flere byområder enn i dag bør få byvekstavtaler og/eller belønningsmidler. Dette må også følges opp i arbeidet med Nasjonal transportplan. For å øke kollektivtrafikkens rolle, er det behov for langsiktighet. Statens andel bør økes til minst 70 prosent i de største prosjektene, som for eksempel Fornebubanen.

40 prosent av utslippene fra anleggsvirksomhet skjer i Oslo-regionen. Som innkjøper og reguleringsmyndighet kan kommuner og fylkeskommuner etterspørre lav- og nullutslippsløsninger, men det trengs flere virkemidler.

Staten må veilede

Samarbeidsalliansen Osloregionen mener at staten må veilede kommuner og fylkeskommuner på dette området og ta initiativ til å samordne etterspørsel av utslippsfrie anleggsmaskiner på tvers av forvaltningsnivåer og øke sin støtte til kommunenes innkjøp av disse.

Oslo-regionen er tungt belastet med gjennomgangstrafikk. Avgiftssystemet bør stimulere til at gods fraktes med tog og skip, og at det lønner seg å velge utslippsfrie og fossilfrie alternativer.

Satsene i de strekningsbaserte bomstasjonene må miljødifferensiertes. Kjøretøy som går på biogass må fritas for bomavgift og veibruksavgift på biodrivstoff må utsettes. Det er også behov for et statlig krafttak for økt utbygging av ladeinfrastruktur og energistasjoner for biogass og hydrogen.

Staten må dessuten snarest beslutte fullskala anlegg for karbonfangst og lagring på Klemetsrud. Avfallsforbrenning er en stor utslippskilde, og teknologien kan overføres til andre avfallsforbrenningsanlegg både i og utenfor Norge.

Tiltak snarest

Osloregionen ber om at tiltakene i Klimakur 2030 igangsettes snarest mulig, og at de blir inkludert i klimameldingen som er varslet høsten 2020. Her bør regjeringen fastsette et innenlandsk, tallfestet utslippsmål i 2030. Da blir det enklere for norske kommuner å bidra til måloppnåelsen. Det vil også gjøre det mulig å utarbeide et nasjonalt klimabudsjett.

Kommunene og fylkeskommunene i Oslo-regionen er klare for å gjennomføre en lokal klimakur. Vi har oppskriften, men mangler noen virkemidler. De kommer forhåpentligvis når tiltakene i Klimakur 2030 skal iverksettes.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.