Debatt

Trepartssamarbeid – nyttig, effektivt og klokt, også i kriseledelse

Tidlig og bred involvering av tillitsvalgte og verneombud gir ledelsen et bedre grunnlag å ta raske, nødvendige og kloke beslutninger.

Unni Bjerregaard Moe har i Kommunal Rapport 11.05 et interessant innspill, og et viktig spørsmål om kommuneledere ser nytten av trepartssamarbeid. Trude Andresen kommenterer dette innspillet i Kommunal Rapport 05.06.

Et godt og omfattende kommunalt trepartssamarbeid bidrar til å finne de gode løsningene, og bør inkluderes i så mange fora som mulig.

Det er liten tvil om at den norske modellen med et godt trepartssamarbeid er en god måte å organisere arbeidslivet på, selv om denne modellen til tider, og i enkelte sektorer, er under press.

Ekstra viktig i i en krisetid

I en krisetid hvor det ble en utvidet rett for arbeidsgiver å disponere ansatte ut fra kommunens behov, er trepartssamarbeidet en ekstra viktig arbeidsmåte.

Å ha et godt etablert trepartssamarbeid med arbeidsgiver (ledelsen og folkevalgte), arbeidstakere (tillitsvalgte) og staten (verneombud) er et godt grunnlag for å ha en robust og omstillings-/endrings-/utviklingskompetent organisasjon.

Det forutsetter at det er klare rolle- og ansvarsavklaringer i dette trepartssamarbeidet. En god kultur for trepartssamarbeid med partene i arbeidslivet og politikere gir gode ringvirkninger i hele kommunen.

Det gjør at både politikere og kommuneledelsen får god innsikt i hva som foregår ute på enhetene, og ideer kan i større grad deles og implementeres i flere enheter.

Jeg kan da være trygg på at føringer som kommer fra kommuneledelsen har fått viktige innspill fra partene som bidrar til at disse føringene blir godt belyst, både i krisetider og i mer normaliserte tider.

Nyttig og klokt

I ei krisetid hvor kriseledelsen for hele kommunen, ledelsen ved hver enkelt enhet og ansatte ute på avdelingene må ta raske, til dels drastiske og ukjente vurderinger og avgjørelser, er det en stor fordel å ha et godt trepartssamarbeid. Det er ikke lov- og avtalemessig påkrevd, men det er både nyttig og klokt, også i kriseledelsen.

Tidlig og bred involvering av tillitsvalgte og verneombud gir ledelsen et bedre grunnlag å ta raske, nødvendige og kloke beslutninger. En slik involvering blir styrka av at denne samarbeidskulturen både støttes og praktiseres i (krise)ledelsen på alle nivå.

Det bidrar til en enda større legitimitet i avgjørelser og vurderinger, uten at det nødvendigvis gjør ansvarslinjer uklare. Det gir en mer effektiv omstilling i enhetene i form av at ansatte har sine tillitsvalgte og verneombud som har en stemme inn i (krise)ledelsen, og det blir da en større aksept for ansvarslinjene og avgjørelsene gjennom hele organisasjonen.

Viktig opplevelse av å bli lytta til

Min erfaring er at forholdsvis store endringer i organisasjonen ble støttet av partene i trepartssamarbeidet, og de ansatte visste da godt hvilke kanaler de kan påvirke i. Det gir ansatte en viktig opplevelse av å bli lytta til og kunne påvirke egen arbeidshverdag, selv i en omstillingsprosess, og i denne perioden hvor omstillingene har kommet raskt og ofte.

Jeg mener et godt og omfattende kommunalt trepartssamarbeid bidrar til å finne de gode løsningene, og bør inkluderes i så mange fora som mulig.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.