Støtte til mestring er et nyutviklet tiltak som kan være med på å sørge for at barn og unge som strever, får tilpasset hjelp i sin kommune, skriver fagfolk ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge.

Støtte til mestring er et nyutviklet tiltak som kan være med på å sørge for at barn og unge som strever, får tilpasset hjelp i sin kommune, skriver fagfolk ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge.

Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen Meek / NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Støtte til mestring er en smart investering

Å forebygge psykiske vansker hos unge er en av vår tids sosiopolitiske utfordringer.

Barneombudet etterlyser i sin ferske rapport «Hvem skal jeg snakke med?» bedre psykisk helsehjelp for barn og unge i kommunene. Barnevernsreformen, med vekt på tidlig innsats og forebygging på tvers av tjenester, gjør dette høyst aktuelt. Støtte til mestring er et nyutviklet tiltak og kan være med på å sørge for at barn og unge som strever, får tilpasset hjelp i sin kommune.

Støtte til mestring ser ut til å styrke foreldrenes praksis og redusere barnas utfordringer.

Siden 2018 har Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) arbeidet med å utvikle og forske på det forebyggende foreldrerådgivningstiltaket Støtte til mestring. Dette kan bli et lett tilgjengelig foreldrestøttetiltak i kommunene, slik Barneombudet etterspør.

Målet med Støtte til mestring er å fremme positiv utvikling hos barn, samt forebygge utvikling av angst, depresjon og atferdsvansker. Gjennom et individuelt tilpasset rådgivningsforløp mottar foreldre hjelp til å støtte barnet i å mestre sine utfordringer.

I rapporten er et av rådene Barneombudet gir til kommunene: «Tilby foreldrestøttende tiltak som er lett tilgjengelige og har rutiner som sikrer oppfølging over tid».

Rådene bygger på innspill fra barn og unge, samt ansatte og ledere i oppvekst- og helsetjenestene i seks ulike kommuner. Det kommer fram at foreldrestøttende tiltak er av stor betydning, men at det varierer hva kommunene kan tilby.

NUBU har lenge vært opptatt av de barna som ikke har «alvorlige nok» problemer til å få hjelp i spesialisthelsetjenesten, men som heller ikke får den hjelpen de trenger i kommunene fordi det ikke eksisterer egnede kommunale hjelpetiltak.

Uten at disse barna får hjelp, øker sannsynligheten for at vanskene forverrer seg. Det kan føre til at de får problemer med skolefravær, psykiske vansker og andre utfordringer senere i livet. Derfor er det kritisk at de får tilgang på effektiv og tilpasset hjelp tidlig – både fordi de har krav på hjelp mens de strever, og for å forhindre og forebygge mer alvorlige vansker.

NUBU har sammen med sju norske kommuner samutviklet Støtte til mestring som er et forebyggende foreldrerådgivningstiltak rettet mot foreldre til barn i alderen 4–12 år.

Barn og familier med behov for støtte kan komme i kontakt med ulike kommunale hjelpetjenester.

Støtte til mestring er utviklet for tjenestene som jobber med barn, unge og familier i kommunene, som for eksempel skolehelsetjenesten, helsestasjoner, PPT, og barnevern.

Støtte til mestring er basert på oppdatert utviklings- og intervensjonsforskning og 20 års erfaring med forskning og implementering av familiestøttende tiltak i Norge. Oppdatert bruker- og praksiskunnskap er avgjørende for å få til en god innovasjonsprosess. Støtte til mestring er derfor samutviklet med ledere, ansatte og 31 familier fra sju kommuner.

Brukererfaringene og kunnskapen fra forskningen i Støtte til mestring samsvarer med rapporten fra Barneombudet; familier med barn som viser tidlige tegn til psykiske vansker strever med å finne støttetiltak i kommunen tilpasset deres behov. Men resultatene fra forsknings- og utviklingsprosjektet er svært lovende, og Støtte til mestring ser ut til å styrke foreldrenes praksis og redusere barnas utfordringer.

Å implementere og drifte kommunale tiltak som kan gi effektivt hjelp til familier med barn som strever, krever innsats og ressurser. Støtte til mestring bygger på NUBUs kommunemodell Tidlig innsats for barn (TIBIR). Målet med modellen er at norske kommuner skal nå flere barn og familier, samt få mer igjen for de ressursene de investerer i tiltak. Det er gledelig å se at interessen for å implementere Støtte til mestring er stor blant kommunene.

Å forebygge psykiske vansker hos unge er en av vår tids sosiopolitiske utfordringer. Folkehelseinstituttets rapport Psykisk helse i Norge fra 2018 fremhevet at forekomsten av psykiske vansker blant unge er relativt stor og til dels økende.

Barneombudets rapport samsvarer med Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester fra 2020, hvor det ble pekt på manglende og varierende kvalitet på kommunale tiltak rettet mot psykisk helse.

Støtte til mestring og andre forskningsbaserte foreldreveiledningstiltak kan være en del av løsningen på disse utfordringene. Å finansiere slike tiltak er en smart investering i barn og unges fremtid.