Nye rettsregler vil ikke i seg selv skape endringer, men kan gi et grunnlag for at både folkevalgte og administrasjonen arbeider med roller og samspillet, skriver KS-advokatene. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke
Nye rettsregler vil ikke i seg selv skape endringer, men kan gi et grunnlag for at både folkevalgte og administrasjonen arbeider med roller og samspillet, skriver KS-advokatene. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Kommunedirektøren får tydeligere rolle

Den nye kommuneloven legger grunnlaget for å styrke kommunedirektørens faglige rolle, noe som også vil styrke den folkevalgte ledelsen i kommunene.

Tydeligere rolleavklaringer vil styrke kraften i det felles lederskapet.

Ny kommunelov trer i kraft i løpet av oktober for alle landets kommuner. Et formål med den nye loven er å klargjøre skillet mellom administrasjonen og folkevalgt nivå. Men vil man lykkes med det?

Det er i ny kommunelov tatt en rekke rettslige grep for å klargjøre skillet mellom folkevalgte og administrasjonen. Dette er særlig gjort gjennom å forsøke å tydeliggjøre kommunedirektørens rolle.

Som professor Jan Fridthjof Bernt treffende uttalte til Kommunal Rapport i 2013, skal ikke rådmannen være sekretær for et flertall i kommunestyret. Ny kommunelov er ment å understreke dette poenget ved å tydeliggjøre kommunedirektørens rolle og funksjon.

Vi vil her særlig fremheve:

  • Det løpende personalansvaret er i lov lagt til kommunedirektøren. Kommunestyret kan på dette området heller ikke instruere kommunedirektøren.
  • Det er i lov og forarbeider nærmere beskrevet hva som følger av kommunedirektørens utredningsplikt. Kommunedirektøren skal utarbeide et forsvarlig rettslig og faktisk grunnlag for å treffe vedtak i saken, og skal i sin fremstilling ikke la seg styre av hva han/hun antar et flertall av kommunestyret måtte mene og ønske av vinkling mv. i saken. Se her også neste kulepunkt.
  • Dersom kommunestyret skal legge føringer på kommunedirektøren, skal det skje i form av «vedtak». Kommunedirektøren skal således ikke styres gjennom vage signaler eller mer eller mindre klart uttrykte forventninger.
  • Det er i forarbeidene understreket at ansatte i egenskap av å være ansatt ikke skal sitte i folkevalgte organer med unntak av partssammensatte utvalg.
  • Kommunedirektøren kan ikke treffe vedtak i prinsipielle saker, heller ikke i enkeltsaker. De prinsipielle sakene skal avgjøres av folkevalgte organer med unntak av personalsaker.
  • Det er for øvrig gjort en rekke tydeliggjøringer av kommunedirektørens rolle, herunder plikten til å fremlegge taushetsbelagte dokumenter mv. til folkevalgte organer, ved saksbehandling av saker som går fra foretak til kommunestyret, ansvaret for ny internkontrollregel, mv. Dette bidrar også til klarere fordeling av roller mellom kommunedirektøren og folkevalgte.

Vi vil samtidig understreke at ny kommunelov i § 2-1, 1. ledd uttrykkelig fremhever at kommuner er underlagt «folkevalgt ledelse». Den øverste myndighet i kommuner og fylkeskommuner er fortsatt kommunestyret og fylkestinget. Dette står imidlertid etter vår vurdering ikke i motsetning til å styrke også kommunedirektørens rolle.

Ny kommunelov legger derfor grunnlaget for å styrke kommunedirektørens faglige rolle, og for ytterligere profesjonalisering av kommunedirektøren, herunder av arbeidsgiverrollen.

Nye rettsregler vil imidlertid ikke i seg selv skape endringer, men kan gi et grunnlag for at både folkevalgte og administrasjonen arbeider med roller og med samspillet. Vi anbefaler at kommuner og fylkeskommuner går igjennom sine delegasjonsreglementer og rutiner og vurderer hvordan samspillet mellom folkevalgte og kommunedirektøren/administrasjonen kan gjøres bedre.

Vi anbefaler også at det skapes arenaer mellom folkevalgte og administrasjonen for å drøfte og evaluere hvordan samspillet og rutinene fungerer. Vi tror det vil gjøre hverdagen lettere for kommunedirektørene, som har en av de tøffeste lederjobbene i samfunnet.

En tydeligere rolle for kommunedirektøren vil også styrke den folkevalgte ledelsen i kommunene. Tydeligere rolleavklaringer vil styrke kraften i det felles lederskapet.