Jeg er opptatt av gode tjenester i hele landet, og at vi må se utvikling av steder, tjenester og næringer i sammenheng, skriver kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Jeg er opptatt av gode tjenester i hele landet, og at vi må se utvikling av steder, tjenester og næringer i sammenheng, skriver kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Illustrasjonsfoto: Per Erik Knive / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Ja, vi må se utvikling av steder, tjenester og næringer i sammenheng

Hurdalsplattformen er startpunktet for en ny giv i distriktspolitikken.

Siri Holmboe Høibo fra DOGA skriver i Kommunal Rapport 15. november at flere arbeidsplasser ikke redder bygda, og at regjeringen ikke legger nok vekt på stedsutvikling i Hurdalsplattformen.

Vi trenger attraktive steder og bygder i hele landet.

Høibo kan være trygg på at regjeringen kommer til å jobbe helhetlig med dette. Utvikling av steder, tjenester og næringer må ses i sammenheng. Vi trenger attraktive steder og bygder i hele landet. Distriktene trenger nærhet til varer og tjenester, boliger og kulturtilbud.

Mangfoldige bygdebyer med et levende sentrum, urbane kvaliteter, gode møteplasser og flott natur kan tiltrekke seg unge mennesker som etablerer seg. Det kan igjen gi tilgang på viktig fagkompetanse som er nødvendig for distriktenes fremtidige bærekraft.

Hurdalsplattformen er startpunktet for en ny giv i distriktspolitikken, for trygt arbeid til alle og gode velferdstjenester nært folk. Regjeringen vil legge fram en melding for Stortinget om distriktspolitikk, der anbefalinger gitt av Norman- og Brandtzæg-utvalgene vil bli fulgt opp.

Vi vil også etablere et program for utprøving av nye tiltak i distriktspolitikken, med sikte på arbeid, velferd og utvikling.

Vi skal dessuten styrke tilbudene om utdanning og etter- og videreutdanning i distriktene. Vi vil utvikle gode bomiljø, og få fart på boligbyggingen i distriktene. Og ikke minst skal kommunenes frie inntekter økes, og det kommunale inntektssystemet skal tilpasses så vi sikrer et likeverdig tjenestetilbud i hele landet.

Jeg er enig med Høibo i at vi må samarbeide om de komplekse samfunnsutfordringene. Her er Kommune-Norges kapasitet og kompetanse avgjørende for å utvikle nye løsninger på utfordringene. Jeg er opptatt av gode tjenester i hele landet, og at vi må se utvikling av steder, tjenester og næringer i sammenheng.

Det er helt riktig at mange av framtidens næringer har sitt utspring i Distrikts-Norge. Lokale ressurser, nedarvet kunnskap og spisskompetanse gir hele Norge en tydelig posisjon i det grønne skiftet.

Dette skal komme hele fellesskapet til gode. Derfor er også regjeringen opptatt av å sikre at lokalsamfunn får en rettferdig del av de verdiene som skapes. Gode og attraktive arbeidsplasser er en av mange måter å sikre dette på. Det samme er gode steder å bo og leve.

Det mangler altså et ord i Høibos tittel: «Distriktsutvikling krever mer enn arbeidsplasser alene». Dette mener jeg Hurdalsplattformen tar på alvor.