Det er urovekkende at mange kommuner ikke har en klar politikk for hvordan de skal legge til rette for frivilligheten, mener artikkelforfatterne. Foto: Frivillig.no
Debatt

Frivillighetsutfordring til 60.000 kandidater

Nå stiller 60.000 kandidater til valg som folkets representanter i kommunestyrer og fylkesting. Vi utfordrer alle som stiller til valg, til å snakke om hvordan de vil legge til rette for frivilligheten i sin kommune.

Frivillighet Norge mener at et levende lokalsamfunn er avhengig av en aktiv og deltakende befolkning. Ifølge Statistisk sentralbyrå tilsvarer den frivillige innsatsen i Norge 148.000 årsverk og 132 milliarder kroner i verdiskaping. 64 prosent av oss er aktive i frivillige organisasjoner. Da er det urovekkende at mange kommuner ikke har en klar politikk for hvordan de skal legge til rette for frivilligheten. 

Frivilligheten skjer lokalt, i kommunene. Få land har så høy frivillig deltakelse som Norge. I den norske frivillighetstradisjonen er ikke frivilligheten bare en «leverandør» av aktiviteter. Den bidrar også til merverdier som økt folkehelse, motvirker ensomhet, økt beredskap og er med på å skape gode og trygge lokalsamfunn.

Kommunene Drammen, Nes og Kvam herad har sett hvor viktig det er å legge til rette for frivillige lag og foreninger.

Drammen kommune vedtok sin frivillighetspolitikk for fem år siden. Resultatene har ikke latt vente på seg. Kommunen ble kåret til Årets frivillighetskommune i 2016, da var det om lag 700 registrerte lag og foreninger i Drammen. Nå er det nærmere 1.000 og den frivillige innsatsen utgjør ca. 1 milliard kroner i året. 

Tilgang på lokaler er viktig for lag og foreninger. Drammen kommune har derfor utviklet en bookingløsning der flere titalls lokaler er tilgjengelig for frivilligheten. Alt fra skolekjøkken til store auditorier lånes ut gratis. Etter at frivillighetsmeldingen ble vedtatt, har det blitt en helt ny og positiv dynamikk i samhandlingen med frivilligheten. 

Nes kommune vedtok sin frivillighetspolitikk for to år siden. Gjennom frivillighetspolitikken trekker kommunen fram frivilligheten som en uavhengig og selvstendig samfunnssektor på lik linje med næringslivet og offentlig sektor. Kommunen skal legge til rette for at virkemidler frivilligheten trenger kommer på plass, som å begrense byråkratiet, styrke tilskuddsordningene og ha faste dialogmøter med organisasjonene. Kommunen anerkjenner nå at den innsatsen frivilligheten utfører hver dag hele året bidrar til å skape gode lokalsamfunn for kommunens innbyggere.

Kvam herad har bestemt seg for å utvikle og vedta en egen frivillighetsplan i løpet av 2019. Det er ikke tilfeldig. Kvam ser behovet for å forankre det nåværende samarbeidet med lag og foreninger politisk, og tydeliggjøre hvordan heradet vil styrke samarbeidet i fremtiden. Gjennom en frivillighetsplan vil de avklare roller og forventninger for å sikre god samskaping med frivilligheten. Frivilligheten yter store bidrag til samfunnet og ordfører mener derfor det er viktig med et godt planverktøy for å sikre denne viktige ressursen for framtida.

Frivilligheten er viktig for lokalsamfunnene våre. Det er en del av hverdagen til veldig mange av kommunens innbyggere. Deltakelse i frivillige lag og foreninger er skoler i demokrati. Frivilligheten er derfor en av hovedpilarene for et godt folkestyre og et levende lokaldemokrati.

Vi har sett hva en god frivillighetspolitikk betyr for kommunene, og for frivillige lag og foreninger. Nå vil vi utfordre alle dere som nå stiller til valg: Lytt til frivillighetens behov og lag god kommunal frivillighetspolitikk!

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.