KS og kommuner fra Storbynettverket støttet hovedinnretningen i forprosjektet for Akson, men det gjenstår viktige spørsmål som det må jobbes videre med før det kan tas stilling til veien videre, skriver sju politiske toppledere.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Felles journal må realiseres i samarbeid

Kommuner må samarbeide om digital infrastruktur i helsetjenestene for å få et nødvendig løft for fellesskapet. Derfor støtter vi et videre arbeid med Akson.

Stat og kommune må stå sammen om å utvikle nasjonale samhandlingsløsninger. Vi må ha en felles forståelse og prioritering av behov i en utviklingsprosess hvor helsetjenesten og digital teknologi spiller sammen for størst mulig gevinster for helsepersonell og innbyggere.

Fellesskapets penger, kompetanse og ressurser må benyttes bedre enn i dag. Vi storbyer ønsker å samarbeide med andre kommuner, KS, nasjonale myndigheter og næringslivet, for å lykkes med et digitalt løft.

Vi trenger flere svar, Stortinget må bidra til at arbeidet videreføres.

Behovet for et digitalt løft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten er uomtvistet.

Kommuner som representerte 65 prosent av innbyggerne, signerte intensjonserklæringene om Akson i vår.

Dette bekrefter stor støtte til intensjonen om å inngå i et felles digitalt løft for kommunehelsetjenesten. Dagens journalsystemer er ikke basert på en felles åpen og transparent standard som tar høyde for å utveksle pasientopplysninger. Det fragmenterte systemlandskapet er ikke bærekraftig i møte med de ressursutfordringene vi står overfor.

Helsepersonell må sikres enkel tilgang på oppdatert og riktig informasjon om pasienten gjennom digitale verktøy som ivaretar pasientsikkerheten. Opplysningene må kunne brukes til forskning og tjenesteforbedring. Innbyggere skal ha enkel og sikker tilgang til egne helseopplysninger.

Vi trenger flere svar, Stortinget må bidra til at arbeidet videreføres. KS og kommuner fra Storbynettverket støttet hovedinnretningen i forprosjektet for Akson, helhetlig samhandling og felles kommunal journal.

Det gjenstår imidlertid viktige spørsmål som det må jobbes videre med før det kan tas stilling til veien videre, blant annet sammenhengen mellom journal og samhandlingsløsninger, robust og helhetlig styring og organisering, samt en stegvis og fleksibel innretning av arbeidet.

Arbeidet er startet i et samarbeidsprosjekt mellom foregangskommuner, KS og nasjonale myndigheter og må videreføres. Dette krever midler og tid til å gjøre riktige vurderinger.

Satsing på samhandlingsløsninger er svært viktig, men er alene ikke svaret på utfordringene. Samhandlingsløsningene er veinettet som gjør det mulig å utveksle helseopplysninger mellom helsepersonell.

Manglende deling av data i dagens journalsystemer fører til at helsepersonell ikke kan samhandle effektivt om pasienten. Det må legges like mye vekt på å sikre gode journalsystemer for ansatte i kommunal sektor som det gjøres på å få på plass nasjonale løsninger, som pasientens legemiddelliste, oppslagstjenester for lab og radiologi m.m.

Akson skal være et løft for fellesskapet, andre program kan gi nyttige erfaringer inn i arbeidet. Foregangskommunene står sammen bak målbildet i «én innbygger – én journal». Det er i fellesskap jobbet fram prinsipper for en åpen og fleksibel arkitektur som er lagt til grunn for Akson.

Akson fordrer en ny utviklingsretning og etablering av nye organisatoriske og juridiske strukturer. Kommuner må samarbeide om utviklingstiltak og tjenesteleveranser for å få et løft for fellesskapet. Derfor støtter vi et videre arbeid med Akson.

Vi storbyer ønsker at KS sammen med prosjektet Akson journal, Helseplattformen, Oslo og øvrige medlemmer utformer rammer og samarbeidsmodeller slik at det kan skapes synergier og trekkes læring av erfaringene i de ulike pågående prosjektene.

Gjensidige avhengigheter må avklares, spesielt knyttet til samhandlingsaspektene som skal bidra til helsepolitiske målsettinger om én innbygger ­ en journal.

Undertegnede storbyer støtter KS utfyllende notat om Akson oversendt helse- og omsorgskomiteen på Stortinget med kommentarer og merknader til forslag til statsbudsjett.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.