Maskinporten kan beskrives som et nav i en tillitskjede mellom tilbydere og brukere av data. Illustrasjon: Difi
Debatt

Enklere og tryggere deling av data

Skal vi klare å bli én digital offentlig sektor, må vi bli flinkere til å dele og bruke data på tvers av virksomheter og sektorer.

Gevinstene ved å bruke Maskinporten er dataminimering og dermed forbedret personvern.

Deling av data og tilgang til data er et viktig fundament for sammenhengende tjenester til innbyggerne, og innovasjon i offentlig og privat sektor. Nå har Difi åpnet Maskinporten, som gjør denne utviklingen enklere, og som har et beregnet gevinstpotensial i milliardklassen.

Hver eneste dag jobber Difi for effektivisering av offentlig sektor gjennom digitalisering av tjenester. Perspektivmeldingen fra regjeringen peker på denne type omstilling som ett av de viktigste bidragene for å sikre levestandarden i Norge i fremtiden.

Skal vi klare å bli én digital offentlig sektor, slik digitaliseringsstrategien 2019–2025 beskriver, må vi bli flinkere til å dele og bruke data på tvers virksomheter og sektorer.

For å kunne dele data, må man være trygg på hvem man samhandler med. Maskinporten er en ny, nasjonal fellesløsning fra Difi som identifiserer virksomheter, og gjør det enklere å utvikle nye sammenhengende tjenester til beste for forvaltningen og folk flest.

Datadeling på tvers av virksomheter er ikke nytt, men vi har fortsatt langt igjen før vi får tatt ut potensialet. Fremover vil vi se langt mer komplekse måter å dele data på, og som binder sammen virksomheter i digitale økosystemer.

Disse digitale økosystemene er helt avhengig av full tillit mellom virksomhetene, både de som vil dele og de som vil bruke data. Maskinporten er skalerbar og gjør det enklere for virksomhetene å håndtere denne økte kompleksiteten.

Ved bruk av Maskinporten vil tilbydere av data oppnå enklere håndtering av virksomhetssertifikater og tilgangskontroll, mens virksomheter som bruker data, oppnår betydelig enklere tilgang til data.

Difi har anslått et gevinstpotensial på 800 millioner over de neste fire årene fra og med 2020. Med andre ord er dette en fellesløsning med gevinstpotensial i milliardklassen, og som supplerer porteføljen av byggeklosser som gjør det enklere og tryggere å dele data.

Flere aktører har allerede tatt i bruk Maskinporten. Nav er en av virksomhetene som deler data med mange aktører utenfor egen virksomhet, for eksempel forsikringsselskapene. En person som ikke lenger kan gå på jobb på grunn av sykdom, kan få innvilget arbeidsavklaringspenger fra Nav og samtidig ha rett på forsikringsutbetaling.

Ved at Nav deler opplysninger digitalt med forsikringsselskapene, kan prosessene både i Nav og forsikringsselskapene effektiviseres, gitt at bruker samtykker til en slik deling.

For å kunne behandle forsikringssaken, trenger forsikringsselskapet informasjon om at søknaden om arbeidsavklaringspenger er innvilget av Nav, hvilken periode dette gjelder og om det er en ny rettighet, en forlengelse, gjenopptak eller stans.

Forsikringsselskapet skal ikke motta sensitiv informasjon om personens arbeidsevne og helse. Nav utveksler kun de data som forsikringsselskapene trenger for å vurdere rett til utbetaling, og Nav bruker Maskinporten for å sikre at selskapene får tilgang til den informasjonen de skal ha – og kun den.

Gevinstene er flere: Vi oppnår dataminimering og dermed forbedret personvern fordi det kun er nødvendige data som deles, og utvekslingen forgår på en trygg og sikker måte.

I tillegg får både Nav og forsikringsselskapet redusert manuell saksbehandling og postgang. Det betyr at behandlingstiden går betydelig ned, og forsikringskunden får raskere svar.

Maskinporten er utviklet av Difi og bygger på den prisbelønte ID-porten, som de fleste kjenner fra pålogging til offentlige virksomheter.

Mens ID-porten går god for identiteten til personer som logger seg på, sørger Maskinporten for sikker autentisering og tilgangskontroll mellom virksomheter. Det betyr at Maskinporten bekrefter identiteten til virksomheten og samtidig tildeler rett tilgang til data som offentlige aktører tilbyr. Med denne tilliten på plass, kan det offentlige fokusere mer på oppgaven med å dele data.

Norge har i dag en veldrevet offentlig sektor, men vi kan bli bedre. Deling av data er et høyt prioritert område i regjeringens digitaliseringsstrategi. Jeg ser fram til å fortsette å legge trykk på deling av data sammen med kollegaer og samarbeidspartnere i tiden fremover.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.