Danmark utdanner sin digitale ledere og ligger foran Norge når det gjelder digital ledelse, skriver Siw Olsen Fjørtoft. Foto: Magnus K. Bjørke
Danmark utdanner sin digitale ledere og ligger foran Norge når det gjelder digital ledelse, skriver Siw Olsen Fjørtoft. Foto: Magnus K. Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Digital ledelse starter på toppen

Politikerne må sette digital ledelse på dagsordenen, men lederne må selv etablere en god digital ledelsespraksis og bruke den til å fremme utvikling og innovasjon.

Når teknologi for mange blir en byrde, hvordan kan man da fremme innovasjon i offentlig sektor?

Det er ennå langt å gå for å gjøre kommuner og andre offentlige virksomheter bedre rustet i møtet med digitaliseringen. Elin Wikmark Darell skriver i sin kronikk at regjeringen må være pådriver for den digitale utviklingen i kommunene. Det politiske engasjementet på toppnivå har helt klart en betydning for hva som skjer nedover i systemet, men selve implementeringen og prosessene rundt er det de administrative ledere som har ansvar for. Det er altså viktig å sette digital ledelse på dagsordenen.

Danmark er godt i gang med å utdanne sine digitale ledere. Gjennom fellesoffentlige digitaliseringsstrategier er prosessene lagt mer gjennomgripende hos vår nabo i sør. Derfor ligger de også foran når det gjelder digital ledelse.

Dansk forsking kan gi en pekepinn på hvordan utviklingen blir her til lands. I Norge foreligger det flere offentlige utredninger og rapporter fra de siste årene, blant annet NOU 2013:2 som handler om hindre for digital verdiskaping, og stortingsmeldingen Digital agenda for vekst og verdiskaping fra 2013. Mitt store ankepunkt er at ingen av disse fokuserer på ledelse. Med troen på at ledelse kan utgjøre en forskjell, har jeg derfor skrevet en masteravhandling om digital ledelse i offentlig sektor. Jeg ser nærmere på hva digital ledelse er og hvilke faktorer som hemmer og fremmer god digital ledelse.

Så hva er digital ledelse?

Digital ledelse er en egen disiplin som ikke må forveksles med beslektete emner som teknologiledelse eller IT-ledelse. Gjennom å studere dokumenter og rapporter fra Danmark og ved å foreta dybdeintervjuer av et utvalg ledere og akademikere, har jeg kommet fram til følgende forklaring:

Digital ledelse vil si å inneha en digital kompetanse som gjør at man kan forstå digitaliseringens iboende endringskrefter og nyttiggjøre disse i organisasjonen, gjennom å sette tydelige visjoner og klare mål for virksomhetens indre prosesser, og samtidig optimalisere arbeidsbetingelsene.

Digital ledelse har altså en spesifikk design som skiller seg fra andre ledelsesdisipliner. En god digital leder har digital kompetanse, som innebærer et viss nivå av digitale ferdigheter, kombinert med forståelse av effekter, muligheter og utfordringer som digitalisering bringer med seg inn i organisasjonen. Videre handler digital ledelse om å være visjonær og ha et overblikk og innblikk i pågående prosesser i organisasjonen og trender i samfunnet for øvrig. Man må sette klare mål, men samtidig ha endringsevne og vilje til å gjøre justeringer underveis, forstå hva virksomhetens nye arbeidsbetingelser er og selv ta del i de pågående prosessene.

Det det er flere ting som fremmer god digital ledelse. Det gjelder å komme seg ut av siloene og se hvordan samarbeid på tvers av enheter kan virke positivt for utvikling og måloppnåelse. Det vil lønne seg å jobbe åpent og etablere et nettverk av folk som vil det samme som en selv. I tillegg må man skape en kultur der det iblant er greit å gjøre feil.

Tendensene er at frykten for å gjøre feil, og bli kontrollert, på mange måter hemmer innovasjon og utvikling i offentlig sektor. Det er selvsagt forskjell på om et IT-prosjekt på flere millioner og et mindre digitaliseringsprosjekt på en enkelt skole går i vasken. Den gode digitale leder fremmer en delingskultur blant ansatte og oppmuntrer ildsjeler til å prøve ut nye måter å jobbe på.

Ved bedre insentivordninger lokalt vil kanskje flere medarbeidere være både nyskapende og nysgjerrige på digitaliseringsprosjekter. Og likedan, ved bedre insentivordninger sentralt vil kanskje flere ledere sette digital innovasjon og nyskaping på dagsordenen. Foreløpig er det slik at digitalisering havner i bakleksen for målbare arbeidsoppgaver og resultater. Man teller det som telles kan, og digitaliseringsprosjekter har gjerne langsiktige effekter som ikke så lett lar seg måle.

Det danske digitale råd foreslår at ett av fem mål i offentlig sektor er knyttet til digitalisering. Dette vil bidra til å fremme god digital ledelse i den forstand at digitalisering blir en naturlig del av agendaen til offentlige ledere. Videre vil jeg påstå at fellesoffentlige strategier, lik den linjen de har lagt seg på i Danmark, er veien å gå for å få en målrettet og systematisk digitaliseringsprosess der dette ikke bare blir overlatt til den enkelte leders interesse og digitale kompetanse.

Vinningen går opp i spinningen?

Med ny teknologi og endrete arbeidsbetingelser kommer det også noen negative sider. Digitalisering kan revolusjonere måter vi jobber og samhandler på. Foreløpig har vi ikke sett de store innovasjonsgevinstene i offentlig sektor. Noe av årsaken er at man først og fremst har fokusert på å digitalisere eksisterende arbeidsoppgaver.

Med digitalisering kommer det også nye oppgaver. Det kommer stadig flere rapportkrav og kontrolltiltak. Mange ledere sier at dette kan gå på bekostning av virksomhetens kjernefunksjon. Det går i retning av at noe som var ment som tidsbesparende blir tidkrevende. Og det er ikke teknologiens skyld, heller ikke de som har utviklet den. Det er politiske og administrative årsaker til at teknologi brukes til stadig flere kontroll- og dokumentasjonsoppgaver.

Når teknologi for mange blir en byrde, hvordan kan man da fremme innovasjon i offentlig sektor? Hvordan kan sjefen utøve god digital ledelse når han allerede drukner i administrative oppgaver? Og hva om han selv går i fella ved å investere i store prosjekter som egentlig fører med seg økt arbeidsbelastning for medarbeiderne?

Hvor skal vi starte?

Så hvordan utnytte digitaliseringens iboende endringskrefter? Det handler om god digital ledelse, på alle nivåer, og det første som må gjøres, er å sette dette på dagsordenen også her i landet. Vi må starte på toppen, så jeg spiller ballen over til politikerne. Et steg i riktig retning er å vise politisk interesse for dette både i storting og kommunestyrer. Fellesoffentlige strategier vil fremme digitaliseringsprosesser. Deretter må man etablere et utdanningstilbud til offentlige ledere, samt legge til rette for en ønsket utvikling gjennom insentivordninger.  For det er nok mulig å vedta digital ledelse, men ikke god digital ledelse.

7 bud til ledere i offentlig sektor

1. Vær både proaktiv og reaktiv i forhold til den utviklingen som skjer i samfunnet.

2. Det er du som bør være pådriveren for digitalisering og ny teknologi, men gi motivasjon og  anerkjennelse til ildsjelene i virksomheten.

3. Skap en kultur for samarbeid på tvers i organisasjonen, og en raushet der det er lov å feile.

4. Involver deg i og led anskaffelsesprosesser sammen med teknologene i virksomheten.

5. Legg gode strategiplaner, gjerne med konkrete delmål, men husk at strategi som mønster og  perspektiv er vel så viktige

6. Digitaliseringsprosesser er dynamiske og komplekse, så er digital ledelse, beslutt derfor ikke alt i «stein» tidlig i prosessen.

7. Husk at god digital ledelse handler om å ha en god digital kompetanse i vid forstand.