Slik skal prosjektet i Sandnessjøen i Alstahaug kommune bli, med prestegården (den hvite bygningen) som dagsenter for hjemmetjenesten og fellesområder for beboerne i de 24 boligene rundt den.

Slik skal prosjektet i Sandnessjøen i Alstahaug kommune bli, med prestegården (den hvite bygningen) som dagsenter for hjemmetjenesten og fellesområder for beboerne i de 24 boligene rundt den.

Illustrasjon: Griff Arkitektur
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Bo trygt hjemme – på prestegårdsgrunn!

Nå bygges det omsorgsboliger ved gamle presteboliger. Flere kan det bli.

Å bo trygt hjemme med nødvendig hjelp, så lenge som mulig, er ikke bare til det beste for den enkelte. Det letter også presset på sykehjem og andre helseinstitusjoner i kommunene ettersom antall eldre øker i årene fremover.

Det gamle prestegårdsgodset får nytt liv – til beste for den enkelte og fellesskapet.

Norge har nå over 1 million pensjonister, og siste års oppdaterte framskrivninger fra SSB viser at det allerede om 12 år er behov for 70.000 flere årsverk i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Hvis flere kan bo trygt hjemme, sparer samtidig samfunnet milliarder, viser anslag fra SSB.

Det er derfor svært gledelig at regjeringen i løpet av 2023 vil legge fram sin «Bo trygt hjemme-reform» som skal sikre at eldre får bo i egen bolig lengst mulig dersom de kan og vil. Dette er ikke bare det beste for hver enkelt, det er også til det beste for fellesskapet gjennom økonomiske besparelser, og det reduserer behovet for sykehjemsplasser og gir samfunnet bedre tid til å øke kapasiteten f.eks. innenfor helsevesenet.

Å bli boende hjemme er imidlertid vanskelig for mange, fordi dagens boligmasse; hus og leiligheter, ikke er tilstrekkelig tilrettelagt for at den omsorgstrengende kan bli boende. I tillegg ligger ofte boligen langt unna sentrumsfunksjoner i kommunene, noe som gir ytterligere utfordringer for transport til nødvendige tjenestetilbud. Da blir ofte sykehjem eneste alternativet for mennesker med omsorgsbehov.

Slik behøver det ikke å være, i hvert fall ikke hvis vi tar utfordringen på alvor og planlegger for fremtiden.

Å legge til rette for at flere kan bo hjemme stiller derfor krav både til boligens utforming, og at det er lett tilgjengelighet til nødvendig tjenester den omsorgstrengende har behov for.

Nærhet til andre typiske sentrumstilbud og mulighet for fellesskap med andre er også svært viktig for god livskvalitet. Norge er et langstrakt land hvor disse forutsetningene kan være ulike i by og bygd. Behovene for gode løsninger er imidlertid like tydelige.

Gjennom Opplysningsvesenets fond (OVF) eier staten sentralt beliggende tomter i kommuner over hele Norge. Dette er eiendommer som historisk har tilhørt prestegårdsgodset, og flere av prestegårdene er nå er klare for utnyttelse til nye samfunnsbyggende aktiviteter.

OVFs heleide datterselskap, Clemens Eiendom (CE), er i dag i dialog med en rekke kommuner over hele landet for å se på muligheten for etablering av omsorgsboliger. Allerede i mars i år stikkes spaden i jorda i Sandnessjøen i Alstadhaug kommune for bygging av 24 nye omsorgsboliger lokalisert rundt den gamle presteboligen.

Presteboligen skal inngå i prosjektet, transformeres til et dagsenter med base for hjemmetjenesten og får dermed ny samfunnsmessig nytte.

I tillegg til å ivareta den enkeltes omsorgsbehov blir det også tilrettelagt for effektiv drift med enkel tilgang på kompetanse og kvalifisert personell slik at driftskostnadene blir mindre.

Ved at CE kan bygge rasjonelle og gjennomtenkte omsorgsboliger for kommunene basert på en gunstig modell som tilrettelegger for ulike støtteordninger, kan dette bidra til å dekke behovet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Prosjektene skal fremme selvstendighet, samhold, trivsel og verdighet for beboerne, og være bærekraftige mht. kostnader, sosiale forhold, klima og miljø.

Som statlig aktør med spisskompetanse på tilrettelagte løsninger, bygging og støtteordninger, og som i tillegg har aktuelle eiendommer til disposisjon, er det svært inspirerende å være med å legge til rette for dette i samarbeid med kommuner og aktuelt næringsliv.

Som følge av et økt behov for barnehageplasser ble det for noen år siden gjennomført et «barnehageløft» til glede for barn og foreldre, og som løste en samfunnsutfordring.

Nå står utfordringen med å etablere tilstrekkelige omsorgsboliger for tur. Det er et stort udekket behov.

OVF og CE ønsker og kan bidra til et «omsorgsløft» som kan gjøre at eldre og andre med omsorgsbehov kan ha best mulig livskvalitet i egen bolig! Det gamle prestegårdsgodset får nytt liv – til beste for den enkelte og fellesskapet.