Leder Mette Nord i Fagforbundet har engasjert seg i saken til de 22 omsorgsarbeiderne som fikk medhold i søksmålet sitt mot Stendi i Borgarting lagmannsrett.

Leder Mette Nord i Fagforbundet har engasjert seg i saken til de 22 omsorgsarbeiderne som fikk medhold i søksmålet sitt mot Stendi i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Seier for omsorgsarbeiderne i Stendi-saken i lagmannsretten

Velferdsselskapet Stendi tapte saken i Borgarting lagmannsrett der de var saksøkt av miljøarbeidere som krevde fast jobb.

Ankedomstolen ga de 22 omsorgsarbeiderne i Stendi medhold i at de hele tiden har vært arbeidstakere, til tross for at de har blitt behandlet som oppdragstakere eller selvstendig næringsdrivende.

De 22 omsorgsarbeiderne mottar betydelige etterbetalinger, og avslutningen av deres kontrakter er satt til side som ugyldig. Borgarting lagmannsrett utmåler også erstatning og oppreisningserstatning. Stendi blir dømt til å betale omsorgsarbeiderne om lag 24,1 millioner kroner pluss betydelige forsinkelsesrenter.

De tilkjennes også sakens omkostninger på 17,5 millioner kroner. Dommen har en ankefrist på en måned.

Fagforbundet jubler

– Dette er brakseier for våre medlemmer som har kjempet denne kampen i to rettsinstanser, sier Fagforbundets leder Mette Nord i en pressemelding.

Fagforbundets forbundsadvokat har ført saken for retten for de saksøkende medlemmene.

– Borgarting lagmannsrett har utvetydig slått fast at Stendi år etter år har brutt loven og gjennom dette utsatt våre medlemmer for grove brudd på deres rettigheter som arbeidstakere. Vi forventer at Stendi, bransjen for øvrig og NHO tar dette inn over seg og sørger for en opprydding, sier Nord.

Stendi skriver i en kommentar på sin nettside at de nå skal tenke over om de vil anke dommen til Høyesterett.

– Vi tar til etterretning at Borgarting lagmannsrett er kommet til en helt annen konklusjon enn Oslo tingrett. Vi registrerer også at et mindretall i lagmannsretten i hovedsak slutter seg til vurderingene fra tingretten. Avgjørelsen fra lagmannsretten avviker vesentlig fra tingrettens vurdering, og vi skal derfor bruke god tid på å lese dommen nøye og vurdere å anke, sier advokat Eirik Edvardsen på vegne av Stendi.

Mente de burde vært fast ansatt

I 2018 stevnet 24 miljøarbeidere Stendi (tidligere Aleris), som er det største kommersielle velferdsselskapet i Norge. De hadde jobbet for Stendi som omsorgsarbeidere for mennesker med problemer knyttet til rus, psykiatri og nedsatt funksjonsevne.

Saksøkerne mente de skulle vært fast ansatt i selskapet i stedet for å jobbe som innleide konsulenter. De krevde også etterbetaling for overtid, feriepenger og innmelding i pensjonskasse, i tillegg til erstatning for usaklige oppsigelser.

Saksøkerne fikk bare delvis medhold i Oslo tingrett i 2019. Stendi ble der helt frikjent i elleve av sakene, mens tolv av saksøkerne ble tilkjent økonomisk kompensasjon og fikk delvis medhold. Beløpene de ble tilkjent, var langt lavere enn kravene. Kun fire av saksøkerne fikk medhold i at de skulle ansettes fast.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.