I over en måned har Gunnstein Flø Rasmussen vært suspendert som kommunedirektør i Bø. Nå opphever kommunen suspensjonen.

I over en måned har Gunnstein Flø Rasmussen vært suspendert som kommunedirektør i Bø. Nå opphever kommunen suspensjonen.

Foto: Thomas Frigård

Bø: Opphever suspensjonen og inngår sluttavtale med kommunedirektøren

I slutten av april ble kommunedirektøren i Bø suspendert. Nå opphever kommunen suspensjonen, inngår sluttavtale og betaler ut oppreisningserstatning.

– Avtalen viser at kommunestyret ikke har hatt grunnlag for å suspendere meg, akkurat som jeg har ment hele tiden. Dette vises i punktene om at suspensjonen oppheves og at kommunen utbetaler erstatning, sier Gunnstein Flø Rasmussen til Kommunal Rapport.

I slutten av april ble Rasmussen suspendert av kommunestyret med umiddelbar virkning. Han hadde da hatt stillingen i under et år.

Kultur- og næringssjef Kine Johnsen tok over som konstituert kommunedirektør, og etter noen timer i stillingen varslet hun økonomisjef Ibrahima Mboob om at han ville bli suspendert.

Kommunal Rapport har tidligere avslørt at dette er årsakene til at kommunedirektøren ble suspendert:

  • Et alvorlig varsel på økonomisjefen har ikke blitt behandlet og fulgt opp på forsvarlig måte.
  • Store arbeidsmiljøproblemer i økonomiavdelingen har ikke blitt håndtert og fulgt opp på en forsvarlig måte.
  • Regnskapet for 2022 er ikke levert i tide.
  • Mangelfull tilstedeværelse og ferieavvikling fra både økonomisjef og kommunedirektør.
  • I samarbeid med økonomisjefen har kommunedirektøren iverksatt endringer av en del administrative regelverk uten at dette var klarert med politisk nivå.
  • Kommunedirektøren har godkjent svært store overtidskostnader for økonomisjefen.

Videre vises det i suspensjonen til at ordføreren skal ha forsøkt å ta ting opp med kommunedirektøren, uten at det førte fram.

Det pekes også på at politisk nivå etter hvert har mistet tillit til at kommunedirektøren utfører sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Kommunedirektør Rasmussen har avvist at det er grunnlag for suspensjonen og klaget på vedtaket.

Får 150.000 i erstatning

I ettertid har kommunen forhandlet med Rasmussen og hans advokat, og torsdag morgen vedtok kommunestyret i Bø å inngå en sluttavtale med Rasmussen.

I avtalen står det:

«Bø kommune opphever sitt vedtak av 25. april 2023 om suspensjon av Flø Rasmussen. Kommunen beklager den belastning suspensjonen har medført for Flø Rasmussen.»

I tillegg utbetaler kommunen erstatning til Flø Rasmussen på 150.000 kroner.

«Bø kommune betaler oppreisningserstatning for ikke-økonomisk skade til Flø Rasmussen med kroner 150.000. Utbetaling foretas med arbeidsforholdets opphør», står det i avtalen.

Viser til belastning

I en snau time behandlet kommunestyret i Bø avtalen bak lukkede dører.

Ordfører Sture Pedersen (H) er godt fornøyd med at partene nå er enige om en løsning.

– Jeg har lagt stor vekt på at Rasmussen er en ung person, han har familie, og vi ønsker å legge til rette for at han skal lykkes også videre framover. I dette tilfellet har vi opphevet suspensjonen, og han slutter i sin stilling. Det er ikke noe mer dramatisk enn akkurat det, sier Pedersen.

Sammen med resten av kommunestyret har ordfører Sture Pedersen (H) i Bø inngått en sluttavtale med kommunedirektøren.
Sammen med resten av kommunestyret har ordfører Sture Pedersen (H) i Bø inngått en sluttavtale med kommunedirektøren.Foto: Thomas Frigård

– Er dette en erkjennelse av at dere ikke har hatt grunnlag for å suspendere Rasmussen?

– Nei, det er en erkjennelse av at det har vært en belastning for ham å stå i dette. Ellers viser jeg til det som står i avtalen, sier ordføreren.

«Behandlingen han har blitt utsatt for»

Arbeidsforholdet mellom partene skal avsluttes med virkning fra 31. august i år. Fam til denne datoen får Rasmussen full lønn uten arbeidsplikt. I tillegg skal han motta en etterlønn på 1.125 millioner kroner, noe som er mer enn årslønnen på 900.000 kroner.

Kommunen betaler også for advokatutgiftene Rasmussen har hatt i forbindelse med saken.

Det poengteres også i avtalen at det er Rasmussen som synes det er vanskelig å fortsette i stillingen på grunn av den behandlingen han har fått.

«Flø Rasmussen har funnet det vanskelig å fortsette i stillingen etter den behandlingen han har blitt utsatt for. Etter samtaler har partene kommet til enighet om å avslutte arbeidsforholdet på de vilkår som fremkommer i avtalen», heter det i avtaleteksten.

– Hva menes med den «behandlingen han har blitt utsatt for»?

– Slik jeg tolker dette, så viser dette til den belastningen det har vært å få denne saken i mediene, blant annet Kommunal Rapport, sier Pedersen.

Skal bruke tiden

Sluttavtalen kommunen og kommunedirektøren har inngått, medfører at Rasmussen nå er ferdig i kommunen.

– Hvorfor vil du slutte?

– De handlingene kommunen har gjort, gjør at jeg synes det er vanskelig å fortsette, sier han.

– Hva gjør du nå?

– Nå skal jeg bruke tiden godt på å finne ut hvor veien går videre i livet.