– Vær nøye med at det dere gjør, står seg over tid og tåler revisjon når dette er over, råder fagsjef Dag-Henrik Sandbakken.

Foto: Kommunal Rapport

KS: – Viktig å delegere myndighet i tråd med loven

– Det er veldig viktig å delegere i tråd med kommuneloven. Ellers kan vedtakene som fattes være ugyldige og bli opphevet av Fylkesmannen i ettertid, sier fagsjef Dag-Henrik Sandbakken i KS.

Mange kommuner ønsker å delegere myndighet fra kommunestyret til formannskap og ordfører for å kunne snu seg fort mens koronapandemien raser.

Fagsjef for folkevalgtprogrammet i KS, Dag-Henrik Sandbakken, er én av mange som sitter og svarer på spørsmål om nettopp dette nå.

– Det er en ekstrem situasjon, så det er forståelig at man ønsker å delegere. Men vær nøye med at det dere gjør, står seg over tid og tåler revisjon når dette er over, er svaret fra Sandbakken.

Delegerer man feil, kan vedtakene være ugyldige. Fylkesmannen kan da oppheve vedtaket.

Delegeringen kan gjøres i fjernmøter. Både kommunestyremøter og fylkesting avvikles på den måten nå, og i neste uke skal det være mange kommunestyremøter.

– Vær veldig konkret på hvilken myndighet dere ønsker å delegere, og hvor mye! Alle kommunestyrer må gjøre sin egen vurdering, sier Sandbakken.

Mange ønsker å gjøre et overordnet vedtak som er fleksibelt. Det anbefaler altså ikke KS.

– Det er avgjørende at det avgivende organ vet hva de vil, og hva de kan overlate til formannskap og ordfører. Det er også viktig at de som er valgt av folket, ikke blir hekta av demokratiet for lenge, sier Sandbakken.

Han legger også til at det er mulig å gjøre en skriftlig saksbehandling på e-post.

– Skriftlig saksbehandling kan brukes hvis alle i kommunestyret er enige om at man skal ha skriftlig saksbehandling. Sakene må da sendes til alle medlemmene samtidig. Hvis én person sier nei til en slik behandling, kan det ikke brukes, sier Sandbakken.

Kommuneloven

§ 11-8.Hastesaker

Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, kommunerådet eller fylkesrådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. En melding om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste møtet i det organet som skulle ha avgjort saken.

Lederen av et folkevalgt organ kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som nødvendig.

Ved hastefjernmøte etter andre ledd kan medlemmene kalles inn til møtet med kortere frist enn etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte.

Når en sak skal behandles skriftlig etter andre ledd, skal sakens dokumenter med forslag til vedtak sendes samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige medlemmer slutter seg til det framlagte forslaget, og til at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling.

Dette er gjort i Kommune-Norge:

Kristiansand

I Kristiansand innkalte ordfører Jan Oddvar Skisland til ekstraordinært bystyremøte torsdag 19. mars. På sakskartet sto en sak om å gi formannskapet vedtaksmyndighet i alle saker som ikke lovmessig er avhengig av vedtak i bystyret.

Videre skulle de stemme over om formannskapet kan gi ordføreren utvidet fullmakt til å treffe vedtak.

Møtet ble avholdt som telefonmøte, og representantene skulle stemme på e-post. 2 av 71 representanter stemte imot: Nils Nilsen (DEM) og Lill May Vesly (PDK).

Kristiansands gjeldende reglement sier at avstemning via e-post må være enstemmig. Dermed blir det nytt fjernmøte fredag 20. mars. I det justerte forslaget skal fullmaktene gjelde fram til 1. august.

Arendal

Bystyret vedtok onsdag å delegere beslutningsmyndighet til formannskapet i alle saker der kommuneloven ikke krever at kommunestyret skal fatte vedtak.

Bystyret vedtok også å gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i hastesaker. Fullmakten gjelder saker som skulle ha vært avgjort av bystyret, formannskapet, utvalg eller annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken.

Bystyret vedtok at ordførerens myndighet gjelder så langt som det er nødvendig for å håndtere konsekvensene av utbruddet av Covid-19. Fullmakten gjelder bare fram til 1. august.

Møtet ble gjennomført som fjernmøte, og avstemningen foregikk via e-post.

Sandnes

Bystyret i Sandnes ga 18. mars ordføreren blankofullmakt til å håndtere prinsipielle hastesaker etter kommuneloven § 11–8.

Rådmannen fikk tilsvarende fullmakt til å vedta enkeltsaker eller hastesaker som ikke er av prinsipiell betydning. Rådmannens myndighet er ikke begrenset av rådmannens budsjettfullmakter i økonomireglementet. I vedtaket heter det at rådmannen må rådføre seg med ordfører i enkeltsaker. Delegasjonen gjelder vedtak i hastesaker som følge av korona viruset, og har ingen sluttdato.

Stryn

Kommunestyret i Stryn delegerte 18. mars formannskapet myndighet til å behandle alle saker som ikke kan vente til neste kommunestyremøte 14. mai.

Moss

Kommunestyret ga 17. mars formannskapet hastefullmakt til å fatte vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret, så lenge de nasjonale myndighetenes råd for å begrense koronasmitte hindrer kommunestyret i å gjennomføre møter.

Formannskapet fikk også fullmakt til å fatte vedtak i saker som skulle vært behandlet i andre utvalg. Fullmaktene gjelder alle saker der en utsettelse kan påføre så vel kommunen som private tap eller skade.

Nesodden

Kommunestyret ga 18. mars kommunedirektøren fullmakt til å omdisponere midler mellom de vedtatte budsjettområdene til nødvendige tiltak for å møte koronakrisen.

Kommunedirektøren fikk også fullmakt til å avtale kassakreditt på inntil 200 millioner hvis det blir nødvendig for å opprettholde likviditeten.

Ordføreren fikk delegert myndighet til å disponere inntil 5 millioner kroner.

Nord-Aurdal

På sakskartet til kommunestyret 26. mars står en sak om å delegere myndighet til å iverksette smitteverntiltak etter smittevernlovens §4-1 til kommunedirektøren.

Loven gir kommunestyret myndighet til å vedta forbud mot møter, stenging av virksomheter, stans/begrensning av kommunikasjon, isolering av personer og pålegg om rengjøring, desinfeksjon eller destruering.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.