KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) peker på at inntektssystemet skal bidra til å utjevne forskjeller og også stimulere til lokal verdiskapning.

KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) peker på at inntektssystemet skal bidra til å utjevne forskjeller og også stimulere til lokal verdiskapning.

Foto: Britt Glosvik

KS positiv til endringene i inntektssystemet

Formålet med inntektssystemet er at det både skal legge grunnlag for likeverdige tjenester over hele landet og være forankret i lokale inntekter, mener KS.

– KS er positiv til at det legges sterkere vekt på inntektsutjevning av skatt på alminnelig inntekt og formue. Samtidig er det viktig at regjeringen legger inn ekstra midler for å unngå svært store omstillingsutfordringer for de kommunene som taper mest på omleggingen, sier styreleder Gunn Marit Helgesen (H) i KS.

Hun mener det nye inntektssystemet følger i opp forslagene fra Inntektssystemutvalget, som la fram sitt forslag høsten 2022.

– Forslaget om en egen utjevningsordning for deler av kraft- og havbruksinntektene er lagt bort, slik KS også har tatt til orde for. Samtidig foreslår regjeringen en sterkere inntektsutjevning av skatt på inntekt og formue enn det inntektssystemutvalget la opp til.

Ressurskrevende tjenester

Helgesen mener omlegging av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester er en viktig systemendring i kommuneproposisjonen.

Omleggingen innebærer at kommuner med størst økonomisk belastning i forhold til samlet innbyggertall, vil få noe mer kompensasjon.

– KS støtter den prinsipielle tanken bak omleggingen av toppfinansieringsordningen om en mer rettferdig fordeling av den økonomiske belastningen ansvaret for svært ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester til yngre brukere pålegger kommunene. Det må understrekes at denne belastningen har vært økende over lengre tid. Det er fortsatt et sentralt ansvar for staten i årene framover å sikre at de økonomiske rammene for kommunene tar høyde for denne økningen, og at ikke detaljstyringen av kommunene på dette feltet økes ytterligere, sier Helgesen.

– Nødvendig inntektsvekst

KS-lederen er også glad for den foreslåtte inntektsveksten i kommuneproposisjonen. 

Regjeringen foreslår en reell inntektsvekst på 5 milliarder kroner til kommunene og 1,4 milliarder til fylkeskommunene. 

Merkostnader som følge av befolkningsendringene er beregnet til 3,7 milliarder kroner. Utover dette blir kommunenes inntektsvekst 2,5 milliarder kroner og fylkeskommunenes 200 millioner.

Av veksten til kommunene er 1,6 milliarder kroner begrunnet med omleggingen av inntektssystemet og 250 milliarder kroner avsatt til bemanning i barnehagene.

– Kommuneøkonomien ble klart strammere i 2023. Nesten halvparten av kommunene hadde netto negativt driftsresultat. Vi ser tydelige tegn til økt press på kommunale tjenester. Mange kommuner rapporterer allerede nå om betydelig sprekk i budsjettene sine i år. Forslaget til vekst i de frie inntektene neste år fjerner på ingen måte behovene for omstillinger og strammere prioriteringer, men det kan gjøre nødvendige omstillinger mindre dramatiske enn hva de ellers ville blitt, sier Helgesen.