Kilde-edelløvskog finnes i områder tilknyttet til kalkrike kilder, for eksempel i kanten av større myrer, ved innsjøer og andre områder med periodevis høy vasstand.

Kilde-edelløvskog finnes i områder tilknyttet til kalkrike kilder, for eksempel i kanten av større myrer, ved innsjøer og andre områder med periodevis høy vasstand. 

Foto: Sigve Reiso, Naturarkivet.no

Fire nye naturtyper på direktoratenes redningsliste

Kommuner over store deler av landet kan bli berørt om de fire naturtypene havner i oppfølgingsplanen for trua natur.

En direktoratsgruppe ledet av Miljødirektoratet anbefaler å legge til naturtypene delta, sørlig sukkertareskog, kilde-edelløvskog og rik, åpen sørlig jordvannsmyr i oppfølgingsplanen for trua natur.

De fire naturtypene som foreslås tatt inn i lista, er alle kritisk eller sterkt truet. Flere av disse naturtypene har Norge et særansvar for.

– Det er energimyndighetene som styrer vannføringen i regulerte elver, landbruksmyndighetene som regulerer gjødselbruken i landbruket og kommunene som bestemmer hvilke arealer som skal bygges ut. For å redde den mest sårbare naturen må vi gjøre slik vi er blitt enige om i naturavtalen fra Montreal: hensyn til naturens verdi må tas av alle relevante myndigheter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Flere prosjekter på gang

Arbeidet med oppfølgingsplanen for trua natur ble startet opp i 2021. 23 arter og 12 naturtyper er prioritert aller høyest fra 2021, og følges opp gjennom planen.

Et av de viktigste identifiserte tiltakene er sikring av areal. Ut over virkemidler hjemlet i naturmangfoldloven, slik som områdevern og utvalgt naturtype, er det viktigste hjelpemiddelet plan- og bygningsloven.

Kommunen kan sette av areal til formål som landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNF-R) eller hensynssone med hjemmel i plan- og bygningsloven.

– I Innlandet foregår det skjøtsel av forekomster med stjernebønnelav, i Finnmark kartlegges den sjeldne og fredede arten sibirnattfiol, rundt Oslofjorden fjernes fremmede arter for å bevare artsrik grunnlendt kalkmark og fra Lista i sør til Steigen i nord restaureres naturtypen sanddynemark, sier Hambro.

Disse kan bli berørt

Her finnes de fire foreslåtte naturtypene:

  • Et delta er et område som dannes der elv møter mer stillestående vann og elvetransportert materiale blir da sedimentert fra elvemunningen. Det finnes over hele Norge.
  • Sukkertareskog finnes langs hele norskekysten i de mer beskyttede delene fra fjæra og ned til 20 meters dyp. Sørlig er den delen som finnes i Nordsjøen og Skagerrak, hvor den største delen av bestanden finnes i Vestland fylke.
  • Kilde-edelløvskog er en våtmarkskogstype dominert av edelløvtreslag. Skogstypen har små forekomster langs hele kysten fra Oslofjorden til Nordfjord i Sogn og Fjordane, og har trolig også små utposter lenger nord. Større forekomster av varmekjær kildeløvskog er begrenset til Oslofjord-området og enkelte områder på Vestlandet.
  • Rik, åpen sørlig jordvannsmyr er sterkt- til ekstremt kalkrik jordvannsmyr og er knyttet til områder med baserik grunn i lavlandet.
  • Nesodden topper naturvernkåring

Skal følges opp

Klima- og miljødepartementet og sektordepartementene har gitt en gruppe direktorater i oppdrag å gjennomføre oppfølgingsplanen for trua natur fram til 2035. 

Gruppa ledes av Miljødirektoratet, og består i tillegg av Fiskeridirektoratet, Forsvarsbygg, Jernbanedirektoratet, Landbruksdepartementet, NVE, Statens vegvesen, Direktoratet for mineralforvaltning og Kommunal- og distriktsdepartementet.