Kilde-edelløvskog finnes i områder tilknyttet til kalkrike kilder, for eksempel i kanten av større myrer, ved innsjøer og andre områder med periodevis høy vasstand.

Kilde-edelløvskog finnes i områder tilknyttet til kalkrike kilder, for eksempel i kanten av større myrer, ved innsjøer og andre områder med periodevis høy vasstand. 

Foto: Sigve Reiso, Naturarkivet.no
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Fire nye naturtyper på direktoratenes redningsliste

Kommuner over store deler av landet kan bli berørt om de fire naturtypene havner i oppfølgingsplanen for trua natur.

En direktoratsgruppe ledet av Miljødirektoratet anbefaler å legge til naturtypene delta, sørlig sukkertareskog, kilde-edelløvskog og rik, åpen sørlig jordvannsmyr i oppfølgingsplanen for trua natur.

De fire naturtypene som foreslås tatt inn i lista, er alle kritisk eller sterkt truet. Flere av disse naturtypene har Norge et særansvar for.

– Det er energimyndighetene som styrer vannføringen i regulerte elver, landbruksmyndighetene som regulerer gjødselbruken i landbruket og kommunene som bestemmer hvilke arealer som skal bygges ut. For å redde den mest sårbare naturen må vi gjøre slik vi er blitt enige om i naturavtalen fra Montreal: hensyn til naturens verdi må tas av alle relevante myndigheter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Flere prosjekter på gang

Arbeidet med oppfølgingsplanen for trua natur ble startet opp i 2021. 23 arter og 12 naturtyper er prioritert aller høyest fra 2021, og følges opp gjennom planen.

Et av de viktigste identifiserte tiltakene er sikring av areal. Ut over virkemidler hjemlet i naturmangfoldloven, slik som områdevern og utvalgt naturtype, er det viktigste hjelpemiddelet plan- og bygningsloven.

Kommunen kan sette av areal til formål som landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNF-R) eller hensynssone med hjemmel i plan- og bygningsloven.

– I Innlandet foregår det skjøtsel av forekomster med stjernebønnelav, i Finnmark kartlegges den sjeldne og fredede arten sibirnattfiol, rundt Oslofjorden fjernes fremmede arter for å bevare artsrik grunnlendt kalkmark og fra Lista i sør til Steigen i nord restaureres naturtypen sanddynemark, sier Hambro.

Disse kan bli berørt

Her finnes de fire foreslåtte naturtypene:

  • Et delta er et område som dannes der elv møter mer stillestående vann og elvetransportert materiale blir da sedimentert fra elvemunningen. Det finnes over hele Norge.
  • Sukkertareskog finnes langs hele norskekysten i de mer beskyttede delene fra fjæra og ned til 20 meters dyp. Sørlig er den delen som finnes i Nordsjøen og Skagerrak, hvor den største delen av bestanden finnes i Vestland fylke.
  • Kilde-edelløvskog er en våtmarkskogstype dominert av edelløvtreslag. Skogstypen har små forekomster langs hele kysten fra Oslofjorden til Nordfjord i Sogn og Fjordane, og har trolig også små utposter lenger nord. Større forekomster av varmekjær kildeløvskog er begrenset til Oslofjord-området og enkelte områder på Vestlandet.
  • Rik, åpen sørlig jordvannsmyr er sterkt- til ekstremt kalkrik jordvannsmyr og er knyttet til områder med baserik grunn i lavlandet.
  • Nesodden topper naturvernkåring

Skal følges opp

Klima- og miljødepartementet og sektordepartementene har gitt en gruppe direktorater i oppdrag å gjennomføre oppfølgingsplanen for trua natur fram til 2035. 

Gruppa ledes av Miljødirektoratet, og består i tillegg av Fiskeridirektoratet, Forsvarsbygg, Jernbanedirektoratet, Landbruksdepartementet, NVE, Statens vegvesen, Direktoratet for mineralforvaltning og Kommunal- og distriktsdepartementet.