Koronakrisen har fått oss til å reflektere over hva som er vesentlig på flere områder, skriver Kommunal Rapport, og tar til orde for en streng forvaltning av strandsonen.

Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
Leder

Trenger strenge regler for strandsonen landet over

Når regjeringen vil åpne for mer bygging i strandsonen, er det både naturlig og bra at forslaget møter motstand i Stortinget.

Fri tilgang til sjø og vann vil være av uvurderlig verdi når ekstra mange av oss skal feriere i eget land denne sommeren. Også utenom de største pressområdene, er fri ferdsel i uberørt strandsone viktig både for innbyggere og turister.

Nå må alle opptre ansvarlig.

Koronakrisen har fått oss til å reflektere over hva som er vesentlig på flere områder. Dermed kan vi forhåpentligvis få tydelige svar fra en lang rekke høringsinstanser om at strandsonen er en verdifull del av vårt felles gode, og må forvaltes deretter.

Kommunene mottar i overkant av 100.000 byggesøknader i året, hvorav om lag 20 prosent inneholder søknad om dispensasjon, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsnotat. Av disse skal 80 prosent være spørsmål om dispensasjon fra kommunale arealplaner.

Granavolden-plattformen sier at regjeringen vil gi kommunene større mulighet til å gi dispensasjon fra lokalt vedtatte planer innenfor rammene av nasjonalt regelverk.

Lokalpolitikerne kjenner forholdene i egen kommune og kan isolert sett gjøre gode vurderinger her. Vi må uansett hindre at flere kommuner gir dispensasjoner som totalt sett kan være ødeleggende. Det kan bli en følge når regjeringen vil endre plan- og bygningsloven til fordel for næringsutvikling og bosetting langs kysten – der det er lite utbyggingspress.

Det blir interessant å følge debatten fram mot høringsfristen 1. september og behandlingen deretter.

SVs Lars Haltbrekken sier til NRK at han frykter den aktuelle endringen vil være et stort hinder for at folk skal kunne bruke områder langs kysten.

MDGs nestleder Kriss Rokkan Iversen sier dette handler om å stjele tilgang til havet fra vanlige folk, melder NRK.

Vi trenger et lovverk som sikrer strenge retningslinjer over hele landet.

Evalueringen av plan- og bygningsloven fra 2008 understreker at forvaltningen må løfte blikket utover den enkelte sak når dispensasjon skal vurderes. Dette omtales også i Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsnotat nå, og er verdt å merke seg.

Framfor alt må det være avgjørende hva innbyggerne i Norge mener. Ifølge en undersøkelse Ipsos nå har gjennomført for organisasjonen Norsk Friluftsliv, ønsker bare 7 prosent av de spurte å åpne for mer utbygging i strandsonen enn i dag. Dette gikk fram av en NTB-sak forrige uke.

Der ble det også klart at så å si halvparten, 49 prosent, svarer at utbyggingen bør reduseres eller stoppes helt. 20 prosent vil tillate utbygging på samme nivå som i dag.

Nå må alle opptre ansvarlig, høringsinstanser så vel som Stortinget.