Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Kommunen må ha et realistisk budsjett i balanse

Kommunen mener det ikke er mulig å finne dekning for alle utgiftene som kommer til neste år, og har latt være å føre opp utgifter til deling av kommunen. Hva skjer med kommunen nå?

SPØRSMÅL: I forbindelse med vedtak om kommunedeling, har den største av de to kommunene det gjelder meldt inn at den bare kan gi sin tilslutning til dette hvis det får et større ekstra statstilskudd til dekning av de merutgiftene denne delingen påfører den. Det er ikke oppført midler til dette i utkastet til årsbudsjett, og kommunen opplyser at det er det ikke er mulig å finne dekning for så store merutgifter.