Kommunene på vei mot ny rekord i bruttogjelden. Kilde: SSB

Fortsatt høy gjeldsvekst

Veksten i kommuneforvaltningens bruttogjeld fortsetter i høyt tempo i august og kan bli høyere enn i forrige rekordår 2010, viser nye tall fra SSB.

Kommunenes bruttogjeld nådde en ny topp på vel 364 milliarder kroner i august, etter en årsvekst på 7,8 prosent viser Statistisk sentralbyrås kredittindikator (K2). I juli var årsveksten 8,3 prosent. Gjeldsveksten i august var altså lavere enn i juli regnet som årsrate, og de siste månedene har også vist en utflating. Den sterkeste veksten kommer imidlertid vanligvis tidlig på året med utflating på høsten (se figur), og det kan derfor være tidlig å konkludere med at den kommunale låneiveren faktisk er i ferd med å bremse opp.

Så langt i år har kommuneforvaltningens brutto gjeld økt med vel 32,3 milliarder kroner, som er en videre akselerasjon fra veksten på 28,7 milliarder i samme periode i 2012 (sesongkorrigerte tall).