–  I dag er rapporteringskravene til rektorene størst innen økonomi, der de har minst delegert ansvar. Det er et paradoks, for dette er ikke rapportering som fremmer utvikling av skolen, sier forsker Linda Hye.

–  I dag er rapporteringskravene til rektorene størst innen økonomi, der de har minst delegert ansvar. Det er et paradoks, for dette er ikke rapportering som fremmer utvikling av skolen, sier forsker Linda Hye.

Foto: Agnar Kaarbø

Rektorene: Sprikende forventninger, stort arbeidspress og lite støtte

Rektorene opplever at de har liten handlefrihet, liten støtte i lederrollen og en uforsvarlig stor arbeidsbelastning, viser ny rapport fra Universitet i Agder.

Skolelederforbundet er oppdragsgiver for rapporten, som er basert på en spørreundersøkelse blant et representativ utvalg av rektorene i grunnskolen og videregående skole.

I rapporten er sammenhenger mellom kommunal styring og vilkår for skoleledelse og lederrollen undersøkt. Hvordan henger skoleeiers styringstiltak sammen med ledernes opplevelse av handlefrihet, stressfaktorer og støttesystemer i skolehverdagen og deres trivsel og jobbmotivasjon, er hovedspørsmålene.