Mange som kommer til krisesentrene, opplever å få god hjelp. Men når de skal etablere seg på nytt, møter de et uoversiktlig hjelpeapparat, begrensede tilbud og tjenester som samhandler lite.

Mange som kommer til krisesentrene, opplever å få god hjelp. Men når de skal etablere seg på nytt, møter de et uoversiktlig hjelpeapparat, begrensede tilbud og tjenester som samhandler lite.

Foto: Colourbox

Ny rapport: Oppfølgingen av voldsutsatte svikter

Både voksne og barn som kommer på krisesenter, har et stort hjelpebehov når de skal etablere seg på nytt. Men mange blir kasteballer i systemet.

Det kommer fram i en rapport fra forskningsinstituttet NORCE. Instituttet har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) undersøkt hvordan kommunene følger opp krisesenterloven.

Forskerne har særlig undersøkt oppfølgingen i reetableringsfasen, altså når de voldsutsatte skal bygge opp en ny tilværelse uten vold.