Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Ordfører og leder for organet kan fremme forslag om at saken tas av saklisten, men dette må formelt vedtas med tilslutning fra et flertall av de som møter og stemmer

Ingen enkeltperson kan «trekke» en sak fra saklisten til et folkevalgt organ

Kan man uten videre trekke en sak etter at den er ført opp på sakslista?

SPØRSMÅL: Er det noen som kan gi meg en betraktning på lovligheten av å trekke en sak som er satt opp til behandling på sakslisten til for eksempel formannskap eller kommunestyret?

Gjerne med lovhenvisninger.