Flere søker sosialhjelp via nettet, men ingen vet ennå om det samlede antall søknader om sosialhjelp øker. 

Foto: Patrick da Silva Sæther

Færre på sosialhjelp i fjor - nå ventes nytt rush

Antall digitale søknader om sosialhjelp skjøt i været da Nav-kontorene stengte dørene.

Mange Nav-kontorer har den siste uka stengt dørene eller på annen måte begrenset adgangen til sine lokaler for å hindre spredning av koronaviruset. Men det stopper ikke folk fra å søke økonomisk sosialhjelp.

Antall digitale søknader har økt med 69 prosent bare siden forrige onsdag, viser tall Kommunal Rapport har innhentet fra Arbeids- og sosialdirektoratet.

I perioden 11.–18. mars har Nav-kontorene mottatt til sammen 8.100 digitale søknader om økonomisk sosialhjelp. Det er 3.300 flere enn de foregående sju dagene, da 4.800 søknader ble sendt digitalt. Før dette var antallet relativt stabilt.

Men det totale antall søknader – via både papir og nett – har direktoratet ingen tall for. Det kan derfor ikke svare på om det er noen tilsvarende vekst i søkningen om sosialhjelp, slik det er for dagpenger. 

Verken Oslo, Bergen eller Stavanger kommuner melder så langt om økt etterspørsel etter sosialhjelp i kjølvannet av korona-epidemien, selv om flere av søknadene kommer inn digitalt. Men alle venter at det siste års trend med nedgang i sosialhjelpssøknader, vil snu.

Fra 2018 til 2019 sank antall sosialhjelpsmottakere i Norge med om lag 3.500 til snaut 136.000. Det er det laveste tallet siden 2015, ifølge de foreløpige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå.

• Les også: Opp til 50 prosent søker sosialhjelp digitalt

Hvor stor andel av dem som søkte om sosialhjelp digitalt, finnes det ikke nasjonale tall for.

Både Oslo, Bergen og Stavanger kommuner forventer at antall sosialhjelpsmottakere vil øke igjen i år, som følge av permitteringer og økende arbeidsløshet i kjølvannet av korona-epidemien. Men ingen av dem har merket noen slik korona-effekt så langt.

82 prosent via nett

I Stavanger har det samlede antall sosialhjelpssøknader gått litt ned hittil i år, inkludert mars. Dette til tross for en kraftig økning i antall digitale søknader siste uke.

– Våre Nav-kontorer har bare vært stengt siden mandag. Men hele 82 prosent av søknadene vi har mottatt denne uka, har kommet inn digitalt. Snittet for alle Nav-kontorene våre i februar var 57 prosent, sier kommunikasjonsrådgiver Vigdis By i Stavanger kommune.

• Les også: Slipper å gå på Nav for å søke sosialhjelp

By venter at presset på sosialhjelp vil øke, som følge av permitteringer og økende arbeidsløshet i kjølvannet av korona-epidemien.

– Det er for tidlig å si noe om dette. Det er i ukene framover at mennesker med lite eller ingenting oppspart, vil måtte søke sosialhjelp som følge av at arbeidsplassen er stengt. Vi ser at personer som ikke har fast ansettelse og som arbeider på timebasis, f.eks. i restaurantbransjen og som ringevikarer andre steder, søker nå, sier By.

Lavere søkning enn i fjor

I Bergen har fjorårets nedgang i antall søknader om sosialhjelp fortsatt til og med 17. mars i år. Både antall mottakere og utbetalinger hittil i mars ligger betydelig under fjorårets tall, ifølge kommunaldirektør Tommy Johansen i Bergen.

– I 2019 opplevde vi en stor økning i sosialhjelpsutgiftene og antall mottakere som følge av de store flyktningkullene som kom ut av introduksjonsprogram uten å være selvhjulpen. Dette bedret seg betraktelig mot slutten av året i 2019 og har fortsatt fram til nå, forteller han til Kommunal Rapport.

Bergen har stengt publikumsmottakene og opprettet alternative veier å søke og komme i kontakt med kommunen om sosialhjelp. Johansen sier dette fungerer godt og at lederne på Nav melder om at de er à jour med arbeidet.

Han regner med at det vi gå noe tid før de ser noen klar korona-effekt.

Frilansere og næringsdrivende

– Det går vanligvis en tid før vi merker arbeidsledighet over på økonomisk sosialhjelp. Selv om antall mottakere av dagpenger går opp, vil det ta tid før antallet som henvender seg for sosialhjelp øker tilsvarende. Vi har merket oss finansminister Jan Tore Sanner sin uttalelse om økonomisk sosialhjelp til selvstendig næringsdrivende og frilansere, og vil anta at dette vil gi en klar økning fremover i antall mottakere av sosialhjelp.

Krisepakken partiene på Stortinget har blitt enige om, inneholder en inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Men ifølge Sanner vil det ta tid før tekniske løsninger og regelverk kommer på plass i Nav. På kort sikt er det derfor økonomisk sosialhjelp som er den inntektssikringen de kan benytte seg av, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet.

60.000 søkte dagpenger i går

Nav-kontorene i Oslo har åpent for publikum fra kl. 10 til 14 hver dag. Også her er det flere som søker sosialhjelp digitalt uten at det er noen merkbar vekst i det samlede antallet søknader.

– Vi tar høyde for at det vil bli en økning i søknader om økonomisk sosialhjelp. Det er for tidlig å si noe om tall og omfang, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Dahl i Oslo kommune.

Sosialhjelp er en kommunal ytelse på Nav-kontorene, som også har ansvaret for dagpenger og andre statlige ytelser. I den statlige delen av Nav er det nå et voldsomt trykk. 

• Les også: Ny modell skal få bukt med fattigdom

Bare tirsdag mottok Nav hele 59.900 søknader om dagpenger til permitterte og 3.800 ordinære søknader om dagpenger. I løpet av de siste seks dagene har etaten dermed mottatt 113.500 søknader om dagpenger, hvorav 105.000 gjelder permitterte.

– Dette betyr at Nav på under en uke har mottatt søknader om dagpenger ved permittering for nesten 4 prosent av den norske arbeidsstyrken. Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i datasystemene våre, og gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.