Lederen for Energikommisjonen, Lars Sørgard, overleverte sin rapport til olje- og energiminister Terje Lien Aasland onsdag.

Lederen for Energikommisjonen, Lars Sørgard, overleverte sin rapport til olje- og energiminister Terje Lien Aasland onsdag.

Foto: Gorm Kallestad / NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Energikommisjonen: Viktig å være føre var

Klimakrisen fører til at variasjonen i tilsig av nedbør til norske vannmagasiner vil bli større i framtiden, mener Energikommisjonen.

– Norge har i liten grad kraftoverskudd til å takle en presset situasjon, sier kommisjonsleder Lars Sørgard.

Sørgard pekte på at nettkapasiteten er en flaskehals, og at kommisjonen ønsker å bygge ut nettstrukturen i forkant for å kunne takle økt etterspørsel i tørrår.

– Vi kan ikke komme haltende etter, sa han, og mente at Statkraft må gis større mulighet til å handle i forkant.

Energikommisjonen etterlyser en nasjonal og helhetlig handlingsplan for energiøkonomisering.

Dette blant konklusjonene i kommisjonens rapport:

 • Det er behov for et taktskifte for å sikre et kraftoverskudd i normalår, som mer effektiv og fleksibel energibruk, utløse investeringer i mange typer fornybar kraft, og øke nettkapasiteten for å få kraften fram.
 • Flertallet i kommisjonen vil ha minst 40 TWh økt produksjon og minst 20 TWh energisparing innen 2030.
 • Energieffektivisering kan gi en rask effekt. Kommisjonen mener det taler sterkt for å prioritere å gjennomføre tiltak på dette området så raskt som mulig.
 • Det må utarbeides en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering, og denne må inneholde en tiltakspakke/virkemiddelpakke som samlet vil sikre måloppnåelse.
 • Vindkraft til havs: Langsiktig plan for havvind og nett må raskt på plass, og staten bør inngå langsiktige kontrakter med utbyggere. Flertallet mener bunnfast havvind bør utvides fra 1,5 til 3 GW i første fase.
 • Vindkraft på land bør utredes. Kommisjonen vil ha vindturbiner nær veier, i industriområder eller områder hvor miljøpåvirkningene er mindre enn i uberørt natur.
 • Kommisjonen anbefaler at en fast andel på 15 prosent av grunnrenteskatten til staten fra det enkelte vindkraftanlegg skal tilfalle den berørte kommunen som stiller sine naturressurser til disposisjon for storsamfunnet.
 • Det er realistisk med en produksjon av vindkraft som er i størrelsesorden 5–10 TWh høyere i 2030 enn det vi har i dag.
 • Vannkraft: Flertallet mener at det bør legges til rette for økt produksjon av regulerbar vannkraft. Pumpekraftverk kan være aktuelt.
 • Kommisjonen mener det er realistisk med en vannkraftproduksjon som er 5–10 TWh høyere i 2030 enn i dag.
 • Solkraft: Det bør innføres forenklet søknadsprosess.
 • Kjernekraft: Flertallet mener kjernekraft er ikke en løsning nå, men Norge bør løpende følge den internasjonale utvikling innen kjernekraftteknologi og -sikkerhet.
 • Handel med utlandet: Et flertall mener at det bør utredes hvordan utvekslingen på mellomlandskablene kan innrettes slik at prissmitten fra store omliggende kraftsystem til det relativt lille norske systemet ikke overstyrer norske energipolitiske målsettinger.
 • Når konsesjonstiden for en utenlandsforbindelse løper ut, bør det gjøres en vurdering av om det er i samfunnets interesser at den skal fornyes.

(©NTB)