Staten må stille opp, for eksempel i form av investeringstilskudd. Det nytter ikke å si at dette utelukkende er et kommunalt ansvar, mener Kommunal Rapport.

Staten må stille opp, for eksempel i form av investeringstilskudd. Det nytter ikke å si at dette utelukkende er et kommunalt ansvar, mener Kommunal Rapport.

Foto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Vann og avløp er også et statlig ansvar

Det er behov for store investeringer og nytenkning om organisering innen vann og avløp. Kommunene kan ikke ta dette løftet alene.

Investeringsbehovet for vann- og avløpstjenester i perioden 2021–2040 er anslått til 330 milliarder 2020-kroner. Nitrogenrensingen av avløpsvann til Oslofjorden kommer i tillegg.

Stat og kommune må se på hvordan VA-tjenestene kan bli mer kostnadseffektive og bedre organisert.