Innføringen av Akson vil være et enormt digitalt løft som kan gi bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester, mener Kommunal Rapport.Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder

Ta det digitale helseløftet!

Direktoratet for e-helse la sist uke fram sin plan for hvordan en samlet digitalisering av Helse-Norge skal gjennomføres. Rapporten er laget i nær dialog med representanter for kommunene, staten, helsepersonell og pasienter.

God informasjon kan redde liv.

Statlige og kommunale helsetjenester skal samarbeide om løsningen Akson. Den består av to hoveddeler: En felles kommunal journalløsning og et system for samhandling mellom kommunene og staten.

Det betyr at kommunale helse- og omsorgstjenester over hele landet, inkludert fastlegene, skal bruke den samme digitale journalløsningen.

Den skal i tillegg kunne «snakke med» sykehusene, slik at det blir lettere å utveksle informasjon mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Dette er et enormt digitalt løft som kan gi bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester. Både pasienter og helsepersonell kan få en enklere og sikrere hverdag. God informasjon kan redde liv. Den samfunnsøkonomiske nytten er redusert i forhold til tidligere analyser, men er fortsatt høy.

Det er nok av store offentlige IKT-prosjekter som har mislyktes. Kritikere har pekt på at også Akson er et risikofylt prosjekt. For å redusere risikoen, foreslår direktoratet å innføre Akson steg for steg over en tiårs periode, og med fleksible løsninger for ulike behov i større og mindre kommuner. Denne skrittvise og fleksible tilnærmingen har KS og de andre berørte partene vært pådrivere for.

Dette virker som en fornuftig løsning, også for å få med flest mulig kommuner. Målet fram til sommeren er at kommuner som omfatter minst halvparten av befolkningen – utenom Trøndelag, som har valgt en egen løsning – vedtar en intensjonserklæring om å være med. KS vil samarbeide med kommunene om dette.

Akson er et stort prosjekt, og da vil det alltid være noe risiko. Men dette er et stort digitalt løft som Kommune-Norge har etterspurt lenge. Prosessen mellom stat og kommune virker god. KS, med sin betydelige IKT-kompetanse, stiller seg bak hovedtrekkene i løsningen. Dette taler for at kommunene bør gripe denne muligheten.

KS er særlig kritisk til at direktoratet vil dele Akson i to programmer og selskaper, ett for den kommunale og ett for den statlige delen. De mener ett selskap vil redusere risikoen.

Dette og andre innspill bør departementet vurdere fram til det politiske forslaget etter planen legges fram i statsbudsjettet til høsten.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.