Rapportene inneholder funn og anbefalinger som gjelder for flere sykehjem og kommuner enn de som er besøkt, skriver sivilombudsmann Hanne Harlem.

Rapportene inneholder funn og anbefalinger som gjelder for flere sykehjem og kommuner enn de som er besøkt, skriver sivilombudsmann Hanne Harlem.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Derfor besøker Sivilombudsmannen sykehjem

Å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling der noen kan være fratatt friheten, er en av Sivilombudsmannens sentrale oppgaver.

Tidligere har vi besøkt politiarrester, fengsler, utlendingsinternat, barnevernsinstitusjoner og sykehusavdelinger for tvungent psykisk helsevern. Denne våren kommer de første rapportene fra Sivilombudsmannens besøk til sykehjem.

Det er velkjent at pasienter på sykehjem kan være underlagt omfattende begrensninger.

Alle offentlige myndigheter, også kommunene, er bundet av menneskerettighetene. Beboere på sykehjem har rett til å bli behandlet med respekt for sin verdighet og til å få sine grunnleggende behov ivaretatt.

For beboere med langtidsplass vil sykehjemmet i praksis være deres hjem i den siste fasen av livet.

Sivilombudsmannen har som en av sine sentrale oppgaver å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling på steder der noen kan være fratatt friheten.

På sykehjem kan det fattes lovlig vedtak om innleggelse eller om tilbakeholdelse mot pasientens vilje. Det er velkjent at pasienter på sykehjem også kan være underlagt omfattende begrensninger, for eksempel låste dører, uten at det er fattet lovlig vedtak. Slike forhold kan bety at de i praksis er fratatt friheten.

Mange beboere på sykehjem har i tillegg et stort pleie- og omsorgsbehov som gjør at de kan være helt avhengige av personale for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter.

Høsten 2020 besøkte Sivilombudsmannen for første gang sykehjem som del av arbeidet med å forebygge krenkelser. Under besøkene undersøkte vi hvordan lokalene så ut, gjennomførte intervjuer og gikk gjennom dokumentasjon. Samtaler med beboere, pårørende, ledelse og ansatte ble gjennomført i tråd med gjeldende smittevernråd.

Rapportene fra to sykehjem i henholdsvis Nordre Follo og Horten kommune blir offentliggjort i begynnelsen av mai. De to sykehjemmene er de første i en rekke av sykehjem som vil bli undersøkt av ombudsmannen.

Under besøkene så langt har vi sett på:

• Bruk av tvungen helsehjelp

Vi har sett på om og hvordan sykehjemmene bruker tvang, om tvang blir dokumentert og om den er lovlig.

Vilkårene for å bruke tvang må være kjent hos både ansatte og ledelse. Det skal ikke være noen tvil om hvem som har ansvaret, hvordan et tvangsvedtak skal utformes og hvem som skal godkjenne det.

Kommunen skal etter loven ha en overordnet faglig ansvarlig som skal bli informert om alle vedtak. Slik kan man få oversikt over tvangsbruk på sykehjem i kommunen.

• Oppfølging og ivaretakelser av grunnleggende behov

De fleste sykehjemsbeboere har et stort behov for hjelp og pleie for å få sine grunnleggende behov ivaretatt. De vil også trenge hjelp til å opprettholde fysisk funksjon og bevegelse. Det kan være avgjørende for å fremme livsutfoldelse, redusere smerter og hindre fallskader.

Tilpassede aktiviteter, om beboerne kan komme ut i frisk luft, om de får være med på å bestemme hva som er viktig for dem, og om de sikres forsvarlig oppfølging ved sykdom er blant de forholdene vi undersøker. Det samme er medisinering og ernæring.

• Beskyttelse mot vold og overgrep

Vi har også undersøkt om sykehjemmene har rutiner for å beskytte beboerne mot vold, aggresjon og overgrep fra andre beboere, men også i noen tilfeller ansatte.

Ny forskning viser at slike hendelser forekommer i sykehjem, og at de kan ha alvorlige konsekvenser for sårbare beboere. Mange sykehjem har behov for mer kunnskap på dette området og kommunene må ha tiltak for å forebygge og håndtere vold og overgrep.

• Arbeidsvilkår for ansatte

For å kunne gi pasientene forsvarlig pleie over tid, må ansatte føle seg trygge på jobb og få nødvendig oppfølging og støtte når de står i vanskelige situasjoner. Det er også avgjørende at de får nødvendig kunnskap til å ivareta sin egen og beboernes helse og sikkerhet.

Kommunen må sikre at de ansatte er i stand til å ivareta beboernes rettigheter og omsorg. Det inkluderer en tilstrekkelig bemanning. Hver dag gjør de ansatte ved norske sykehjem en uvurderlig jobb, og i pandemien også med økt risiko for egen helse.

Rapportene fra Sivilombudsmannen inneholder funn og anbefalinger som gjelder for flere sykehjem og kommuner enn de som er besøkt. Vi håper at våre rapporter vil bli lest med interesse og at resultatene vil brukes til beste for beboere, pårørende og ansatte ved sykehjem.