Det blir utsatt publisering av det foreløpige Kommunebarometeret i år.

Kommentar

Nytt kommunebarometer i takt med ny kommunestruktur

Kommunereformen slår krøll på både dataserier og geografi.

Espen Andersen er utviklingsredaktør i Kommunal Rapport.

Også Kommunebarometeret påvirkes av ny kommunestruktur, og må gjennom en påkrevd fornyelse. Slikt tar tid. Derfor blir publiseringen av det foreløpige barometeret ikke som vanlig.

Ved å tilgjengeliggjøre tallene bak hvert nøkkeltall bedre, håper vi å få en informert debatt om Kommune-barometeret.

Planen er uansett at Kommunal Rapport allerede i begynnelsen av april skal gjøre de første barometer-resultatene tilgjengelig for abonnentene. Deretter vil det komme hyppige oppdateringer. Slik blir den første publiseringen etter alt å dømme nokså redusert, samtidig som det er en stor verdi at abonnentene relativt raskt og fortløpende får tilgang til interessant materiale, basert på de foreløpige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) denne uka.

Årsaken til endringene er kommunesammenslåingene, som trådte i kraft i år. De skapte uansett behov for tydelige justeringer. Kommunal Rapport benytter derfor anledningen til å gjøre gjennomgripende forbedringer i Kommunebarometeret. En av de største utfordringene har vært videreføring av tidsserier for kommuner som har slått seg sammen og dermed fått endret både areal og folkemengde.

Det Excel-baserte systemet Kommunebarometeret har vært basert på, blir i disse dager erstattet av en framtidsrettet databaseløsning. De velkjente PDF-filene vil fortsatt være der —samtidig som Kommunal Rapport etter hvert vil utvikle nye produkter basert på strukturerte data fra Kommunebarometeret.

Da SSB forrige uke varslet at enkelte sentrale Kostra-tall ikke ville være klare til publiseringen av de foreløpige tallene nå i mars, så vi straks én av fordelene med nye Kommunebarometeret: Vi kan gjøre hyppigere oppdateringer. Og vi planlegger altså å publisere nye versjoner fortløpende, etter hvert som nye nøkkeltall kommer på plass. For å tydeliggjøre hva vi til enhver tid har med å gjøre, vil vårens PDF-filer ha datostempel og være merket med «foreløpig».

Naturlig nok vil ikke Kommunal Rapport lage noen rangering av kommunene før nøkkeltallene er komplette. Vi vil imidlertid kunne produsere rangeringer innenfor enkeltsektorer. Dette anser vi som en betydelig fordel, både for abonnentene på barometeret og for Kommunal Rapports journalistikk.

Med nytt system, får vi i tillegg til nøkkeltall og rangeringer også komplette utregninger med kildehenvisning. Ved å tilgjengeliggjøre tallene bak hvert nøkkeltall bedre, håper vi å få en informert debatt om Kommunebarometeret. Alt som kan forbedre treffsikkerheten til barometeret er av det gode. 

Barometeret har alltid vært en redaksjonell bearbeiding av statistisk informasjon og vil alltid være nettopp det – til beste for kommunepolitikere og andre som kan ha nytte av sammenligningen av egen kommunes drift mot andres.

På veien mot en bærekraftig løsning, er opplevelsen gjerne at det må bli verre før det kan bli bedre. I de sammenslåtte kommunene forstår vi at det er mange som kjenner på nettopp dette. Tilrettelegging og forbedringsarbeid har konsekvenser for brukerne i større eller mindre grad, uansett hvilke tjenester vi snakker om.

Vi ser fram til å tilby et bedre barometer med fullstendig transparens på alle utregninger. Når endelige Kostra-tall kommer medio juni, forventer vi at det skal gå betydelig kortere tid fra SSBs publisering av endelige Kostra-tall til Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport skal være klart, enn tilfellet altså blir i vår.

Fra forbedring med tydelig beskrivelse – ikke minst av utregninger og vekting – har Kommunal Rapport et klart mål om å utvikle nye, nyttige og brukervennlige produkter i tilknytning til Kommunebarometret. I tillegg til nyttige verktøy for kommunene og kommunesektoren, er Kommunal Rapport opptatt av å ivareta den kritiske og vesentlige analysen nye Kommunebarometeret har potensiale til å gi. Faktisk er hensynet til innbyggerne det aller viktigste.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.