I fem år har en gruppe utvalgte fastlegekontor testet ut en ny måte å organisere driften på. Både leger, sykepleiere og pasienter er fornøyde etter å ha testet ordningen.

I fem år har en gruppe utvalgte fastlegekontor testet ut en ny måte å organisere driften på. Både leger, sykepleiere og pasienter er fornøyde etter å ha testet ordningen. 

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Prøveprosjekt hos fastlegene ga mer tilfredse pasienter

Både leger, sykepleiere og pasienter er fornøyde etter å ha testet mer samarbeid hos fastlegene. Erfaringene spilles videre til Helse- og omsorgsdepartementet.

I fem år har en gruppe utvalgte fastlegekontor testet ut en ny måte å organisere driften på.

Fastlegen skulle samarbeide med sykepleier og helsesekretær i et primærhelseteam. På denne måten kunne oppgaver delegeres og fastlegen avlastes. Målet var å se om dette ville gi et bedre tilbud til pasientene som trengte det mest.

Mandag var sluttevalueringen klar. Prøveprosjektet får gode skussmål fra både pasienter og helsepersonell, går det fram av rapporten.

– Vi tar med oss de positive erfaringene fra primærhelseteam når vi nå ser på organiseringen av framtidens fastlegeordning. Å jobbe tverrfaglig, ha fokus på ledelse og tettere oppfølging av pasienter med kroniske og sammensatte behov er noen eksempel, sier fungerende divisjonsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

Mer tilfredse pasienter

I alt 17 fastlegekontor i ni kommuner deltok i prøveprosjektet. 16 av legekontorene fortsatte med ordningen også etter at prosjektet ble avsluttet.

Målgruppen har i hovedsak vært pasienter med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer, rusproblemer, skrøpelige eldre, personer med utviklingshemming og pasienter med store og sammensatte helseutfordringer.

Hovedfunn fra sluttrapporten:

  • Pasientene opplevde mer tilfredshet med tjenesten.
  • Primærhelseteamet bidro til mer kontinuitet i behandlingen.
  • Det ble et tettere samarbeid mellom fastlegekontoret og hjemmetjenesten i kommunen. Det kan bidra til et mer helhetlig og koordinert tilbud.
  • Sykepleierne ble oppfattet som fastlegens «forlengede arm». Det kan gi økt tilgjengelighet og bidra til at pasienter får raskere hjelp.
  • Fastlegene, sykepleierne og helsesekretærene gir uttrykk for trivsel og at de har vært fornøyde med arbeidshverdagen sin.

Tar sykepleiere fra andre tjenester?

Det ble testet ut to ulike finansieringsmodeller. Det er ikke funnet særlig forskjell mellom dem når det gjelder hvor stor andel av pasientene som kunne motta de anbefalte tjenestene.

Sluttrapporten diskuterer også mulige utfordringer ved å delegere og samarbeide mer. For eksempel hvor mye tid fastlegen vil bruke på å lede teamet – og dermed hvor stor gevinsten vil bli.

En annen utfordring er om flere sykepleiere på fastlegekontor vil bidra til at det blir færre sykepleiere i andre deler av helse- og omsorgstjenester.

Legene jobbet like mye

Erfaringene fra forsøket viser at det varierte en god del hvilke oppgaver sykepleierne i teamene gjorde. Forsøket har ikke gitt klare svar på i hvor stor grad sykepleierne overtar oppgaver fra fastlegene, heter det i rapporten.

Funnene tyder på at nyordningen først og fremst har gitt økt kvalitet i fastlegetjenesten, ifølge rapporten. Videre heter det at fastlegene i liten grad har fått redusert arbeidsbelastningen.

– Selv om sykepleier kan frigjøre noe tid ved å gjøre oppgaver i stedet for at fastlegen gjør dem, bruker fastlegene også noe tid på å lede teamarbeidet, heter det i evalueringen.

Prøveprosjektet får tommel opp i sluttrapporten, som er utarbeidet av forskere fra Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

– Samlet sett vurderes det at primærhelseteam kan gi helsegevinster som veier opp for kostnadene. Primærhelseteam kan derfor være samfunnsøkonomisk lønnsomt, oppsummer rapporten.

(©NTB)