Medvirkning er et nav i fremtidens barnevern, og et viktig premiss i barnevernloven. Vi blir stadig bedre på å involvere barn og foreldre, skriver Ingrid Pelin Berg.

Medvirkning er et nav i fremtidens barnevern, og et viktig premiss i barnevernloven. Vi blir stadig bedre på å involvere barn og foreldre, skriver Ingrid Pelin Berg.

Illustrasjonfoto: Torbjørn Tandberg / Samfoto
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Vi har troen på framtidens barnevern

Ny barnevernsreform og ny barnevernlov gir oss et bedre lovverk og en tydeligere ansvarsdeling mellom kommune og stat, og mellom barnevern og andre tjenester.

Ny reform og ny barnevernlov sørger for at barnevernet er på vei framover. For å lykkes må vi i kommunalt og statlig barnevern samarbeide bedre på tvers, teste nye initiativer og bygge opp nye tjenester. Heldigvis mangler det ikke på kompetanse og engasjement.

Vi ser og jobber i et barnevern som utvikler og forbedrer seg i takt med endringene vi nå møter.

Utsatte barn og unge trenger ofte tjenester fra flere aktører samtidig. Dette utfordrer velferdstjenestene til å samhandle og ha god kunnskap om hverandres oppgaver.

Mange kommuner bygger opp sitt tilbud i barnevernet og i annet hjelpeapparat. Et eksempel er Østre Toten og Vestre Toten, som sammen har jobbet systematisk med rutiner og standardisering i oppfølging av barn og familier, og med å få på plass god oppfølging av fosterhjem.

Et annet eksempel er Stange kommune, som gjennom samarbeid og deltakelse i prosjektet «familie og nettverk først», har økt andelen fosterhjemsplasseringer i familie og nettverk. Dette er en uttalt politisk målsetting fra regjeringen, og i mange tilfeller det beste for barnet.

Medvirkning er et annet nav i fremtidens barnevern, og et viktig premiss i barnevernloven. Vi blir stadig bedre på å involvere barn og foreldre. Flere kommuner er godt i gang med familieråd, som er en tjeneste som ikke bare sørger for god involvering av nettverket rundt barnet, men som også bidrar til bedre samhandling mellom statlig og kommunalt barnevern.

Kommunene, som jo er navet i disse satsingene, gjør en stor innsats for å imøtekomme endringene de møter på veien mot fremtidens barnevern.

Bufetats tilbud av både statlige og private barneverninstitusjoner har gjennomgått store forbedringer de siste årene. Standardiserte forløp, som legger føringer for arbeidsflyt, medvirkning, kartlegging og samarbeid med familie, skole, barneverns- og helsetjenester, før, under og etter oppholdet på institusjon, sikrer at barn får samordnede tiltak de har rett og krav på.

Vi har gitt opplæring i barns rettigheter, bruk av tvang og trygghet og sikkerhet til ansatte i statlige og private barnevernstjenester og andre samarbeidspartnere. Vi erfarer at opplæringen gir økt trygghet for både barn og ansatte i barnevernet, og et stort kompetanseløft på området.

Vi bygger opp tverrfaglig helsekartlegging, som er et tilbud til alle barn barnevernet skal hjelpe utenfor eget hjem. Barnevern og helse samarbeider, og slik kan vi sammen sette inn riktige og virkningsfulle tiltak ut fra kunnskap om barnets behov. Vi mener at tverrfaglig helsekartlegging er et godt eksempel på samhandling i praksis.

Vi ønsker å lære av brukerne og samarbeidspartnerne våre, evaluere og forbedre oss – og ikke minst ta i bruk denne kunnskapen. Et eksempel er Innlandsmodellen, et prøveprosjekt hvor ungdom fra Innlandet skal ha samme bosted gjennom hele plasseringsforløpet, og opprettholde kontakt med sitt nettverk i nærmiljøet.

Prosjektet har vist oss hvordan en slik modell sørger for mindre flyttinger og bedre overganger, og vi undersøker hvordan elementer av modellen kan benyttes i andre deler av vårt tjenestetilbud.

Sammen med Husbanken, Nav og Indre Østfold er vi også i gang med prosjektet «Selvstendig ung voksen». Gjennom samtidig innsats fra kommunale og statlige tilbud i Indre Østfold ønsker vi å styrke overgangen for ungdom i botilbud gjennom barnevernet til et selvstendig og godt voksenliv. Vi tror at dette kan skape en reell endring for barn i barnevernet.

Kommuner, politi, helsesektor, skole og barnevern i Innlandet og Viken møtes på barnevernmessen i Lillestrøm 15. november for å dele kunnskap og erfaringer om samhandling. Messen er fulltegnet, og vi er glade for at så mange ønsker å og dele synspunkter og kunnskap om hvordan vi samhandler bedre og videreutvikler barnevernet i alle ledd.

Vi ser og jobber i et barnevern som utvikler og forbedrer seg i takt med de mange endringene vi nå møter. Derfor har vi troen på fremtidens barnevern.