En god profesjonsfaglig veiledningsordning kan gi den nyutdannede læreren overskudd og tid til ettertanke og refleksjon om egen rolle og praksis, mener skribentene.

En god profesjonsfaglig veiledningsordning kan gi den nyutdannede læreren overskudd og tid til ettertanke og refleksjon om egen rolle og praksis, mener skribentene.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Veiledning kan gi overskudd og tid til nødvendig ettertanke

Lærere er én av over 100 ulike yrkesgrupper i kommunal sektor. Hvorfor trenger denne gruppen en egen veiledningsordning for nyutdannede?

European Federation of Education Employers (EFEE) er bekymret for mangelen på tilgangen til kvalifiserte lærere i skolen. At mange nyutdannede lærere slutter i løpet av de første årene i yrket, oppfattes å være en dominerende årsak til mangelen.

Læreryrket innebærer å ha stort ansvar for barn og unge og en kompleks arbeidshverdag.

Som årsaker til frafallet, pekes det på nyutdannede læreres følelse av isolasjon og mangelen på støtte i jobben.

Samtidig erkjennes det at samfunnsendringer har fått konsekvenser for læreryrket. EFEE viser til at hurtige sosiale, teknologiske og kulturelle endringer bidrar til større elevmangfold, og at økning i administrative arbeidsoppgaver, for eksempel krav om dokumentasjon, øker arbeidsbyrden for lærere.

Høsten 2022 startet de første nyutdannede lærerne med 5-årig grunnskolelærerutdanning som fører fram til mastergrad (MGLU), å arbeide i grunnskolen.

Forskningsprosjektet «Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke: Å bli en profesjonell lærer» (STEP) følger denne generasjonen lærere gjennom det siste studieåret og de to første årene som lærere.

STEP er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN), UiT Norges arktiske universitet, KS, Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Prosjektet skal utvikle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap med sikte på å stimulere til debatt og bidra til tiltak som gjør at de nyutdannede får bruke sin kompetanse individuelt og i profesjonsfellesskapet i skolen.

Læreryrket innebærer å ha stort ansvar for barn og unge og en kompleks arbeidshverdag. Det er forventninger til lærere om å levere konkrete læringsresultater og å skape et godt og trygt skolemiljø.

Nyutdannede nytilsatte lærere blir ikke gradvis introdusert til ansvaret, kompleksiteten, forventningene og kravene. Det treffer dem fra dag én.

En god relasjon mellom lærer og elev, og mellom elevene, er avgjørende for elevers læring og trivsel. Læreren må møte hver enkelt elev, samtidig som fellesskapet i klassen skal ivaretas. Lærere må etablere og vedlikeholde en relasjon til den enkelte elev som gjør at elevene opplever seg sett, og at de hører til i klassen.

Læreren møter de samme enkeltelevene og de samme klassene gjennom skoledagen hver dag gjennom hele skoleåret.

I lærerutdanningene får studentene kunnskap om betydning av gode relasjoner og får øvd seg litt i praksisperiodene. Men det er når lærere begynner i sin første lærerjobb og står overfor klassen «sin», at læreren må opparbeide og vedlikeholde en tillitsfull relasjon til både enkelteleven og til klassefellesskapet.

I lærerens møte med elevene oppstår det kontinuerlige valg- og beslutningssituasjoner. Hvordan undervise hele klassen og samtidig ivareta hver enkelt elev? Hvilke elever skal få hjelp først? Hvordan skal man håndtere konflikter? Går det galt i én time, må læreren tilbake i klassen i neste time.

En erfaren lærer har mye praksis å bygge på, både til daglig og i møte med nye klasser og elever.

En nyutdannet lærer i sin første lærerjobb møter hele klassen med alle dens enkeltelever fra dag én. Dette uten særlig erfaring å falle tilbake på, og med samme ansvar for relasjonene med og mellom elevene og med ansvar for de samme valgene som en erfaren lærer.

I STEP viser intervjuene med 5. års MGLU-studenter at de forventer at overgangen fra utdanning til arbeidet i skolen blir krevende.

Når det gjelder deres eget behov for tilrettelegging og læringsstøttende tiltak, peker de i første rekke på forventninger om samarbeid med erfarne kolleger, tilpasning fra ledelsen i form av arbeids- og undervisningsplaner som de kan mestre, og deltakelse i en kvalitetssikret profesjonsfaglig veiledningsordning i tråd med de nasjonale prinsippene for veiledning av nyutdannede lærere.

Kunnskapsdepartementet, aktuelle organisasjoner og UHR-Lærerutdanning har sammen forpliktet seg til å arbeide for at alle nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole skal få profesjonsfaglig veiledning.

Ansvaret for hele klasser fra dag én og ansvaret for å håndtere kompleksiteten kan oppleves overveldende. En god profesjonsfaglig veiledningsordning kan gi den nyutdannede læreren overskudd og tid til ettertanke og refleksjon om egen rolle og praksis.

Den vil kunne bidra til at nyutdannede nytilsatte lærere ikke mister motet, men heller får hjelp til å bygge en erfaringsbase som de kan benytte i den daglige yrkesutøvelsen, slik at de fortsetter som lærere til beste for elevene.