Kyst- og sjøtransport blir nedprioritert, mens motorveier blir bygget over en lav sko, skriver Bernt C. Aaby og Jørn Sund-Henriksen.

Kyst- og sjøtransport blir nedprioritert, mens motorveier blir bygget over en lav sko, skriver Bernt C. Aaby og Jørn Sund-Henriksen.

Illustrasjonsfoto: Ole Morten Melgård
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

På kollisjonskurs med klimaforpliktelsene

Ved å flytte mer godstransport fra vei til sjø og bane kan regjeringens transportplaner reddes fra kollisjon med klimaforpliktelsene.

Regjeringen er i ferd med å møte seg selv i en svingdør på klimafeltet. I januar skrev de i Klimaplan 2021–2030 at de skal halvere utslippene fra transportsektoren, og at Nasjonal transportplan (NTP 2022–2033) skal løse dette.

Det er lov å håpe at regjeringen vil lytte denne gangen.

Det er imidlertid lite i den nylig fremlagte NTP som tyder på regjeringen skal nå sine klimamål. I en rapport slår transportetatene fast at NTP ikke vil gi særlig utslippsreduksjon, og i innstillingen fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget mener flertallet at regjeringen ikke tar et helhetlig grep om klimapolitikken.

Med bare ni år igjen til å oppfylle den mest ambisiøse politiske planen i moderne tid, står altså regjeringen med et hovedvirkemiddel som undergraver hovedmålet. Det er bekymringsfullt.

En rapport fra DNV GL viste i november at Norge bare ligger an til å komme halvveis til klimamålene innen 2030.

Samtidig har regjeringen fått sterk kritikk fra Riksrevisjonen for styring og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål. De har fått gjentatt kritikk fra Riksrevisjonen for at de ikke gjennomfører Stortingets vedtak om å flytte mer godstransport fra vei til jernbane og sjø.

Ja, for det finnes nemlig et stortingsvedtak som kan gi store klimakutt i transportsektoren: Flytte godstransport fra forurensende lastebiler til langt mer miljøvennlige skip.

Ifølge grunnprognoser fra dagens NTP (2018–2027) vil antall tunge lastebiler øke med hele 70 prosent de neste 30 årene. I rapporten «Fra kyst til marked» forventer Norges Lastebileier-Forbund (NLF) at det blir enda verre i nord med en fordobling av trafikken på bare ti år!

Ved siden av flere drepte og skadde i trafikken og økt slitasje på kostbare veier, vil dette åpenbart undergrave målet om mindre forurensning fra transportsektoren.

Likevel blir kyst- og sjøtransport nedprioritert, mens motorveier blir bygget over en lav sko. Sjøtransporten må betale alle sine eksterne kostnader, mens tungtransporten er subsidiert ved at de ikke må betale for bygging og vedlikehold av veier i samme grad. Dette kan utlignes ved at veitransporten i større grad finansierer egen infrastruktur. Det vil gi like konkurransevilkår og en langt mer bærekraftig transportsektor.

Transport står for 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge, og regjeringen skriver selv i sin klimaplan «at Nasjonal transportplan 2022–2033 skal bygge opp om halveringsambisjonen i transportsektoren».

Flertallet i stortingskomiteen har nå sett gapet mellom liv og lære, og bedt regjeringen legge fram en egen strategi for å flytte gods fra vei til sjø og bane. Det har de gjort for døve ører tidligere. Det er lov å håpe at regjeringen vil lytte denne gangen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.