Mange er nye i kontrollutvalgene, men de er svært motiverte for oppgaven, viser NKRFs undersøkelse. Her ser vi noen av de 650 deltakerne på årets kontrollutvalgskonferanse.

Mange er nye i kontrollutvalgene, men de er svært motiverte for oppgaven, viser NKRFs undersøkelse. Her ser vi noen av de 650 deltakerne på årets kontrollutvalgskonferanse.

Foto: NKRF
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Motiverte kontrollutvalg – et godt utgangspunkt

Habilitet og eierskap er høyt på agendaen blant landets kontrollutvalg.

Før NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse gjennomførte NorgesBarometeret på oppdrag fra NKRF en spørreundersøkelse blant medlemmene i kontrollutvalgene.

På spørsmål om hvilke områder eget kontrollutvalg burde prioritere, kom helse og omsorg klart høyest.

Undersøkelsen, som fikk en svarprosent på 41, bar preg av at vi er i starten av valgperioden. Mange er nye i kontrollutvalgene.

Hele 65 prosent av respondentene er inne i sin første periode, men heldigvis er det lite å si på motivasjonen. På en skala fra 1 til 5 svarte 55 prosent at de er «svært motivert», og 35 prosent at de er «motivert».

Svarene på hva som motiverer, viser at respondentene har gode intensjoner med vervet. Viktigst var å bidra til tilliten til kommunen, fulgt av demokratisk engasjement, bidra til gode beslutningsgrunnlag for kommunestyret, jobbe for transparens og åpenhet og ønske om å bidra til læring og forbedring.

Våre bedriftsmedlemmer gjør åpenbart en utmerket jobb med å gi kontrollutvalgene et godt fundament for å håndtere det som respondentene i fjorårets spørreundersøkelse karakteriserte som et krevende verv å tre inn i.

Kun 4 prosent svarte at de ikke hadde fått opplæring i rollen som kontrollutvalgsmedlem.

Like fullt ønsker respondentene, gledelig nok, å lære mer. Temaer som forvaltningsrevisjon, juss, eierstyring og risiko rangeres høyest.

Vi ba respondentene trekke fram områder i egen kommune med særlig stor risiko for at det kan skje ulovlige eller uheldige hendelser. Habilitet, varslingsrutiner, anskaffelser og eierskap/eierstyring ble trukket fram som de mest risikofylte. Korrupsjon skåret lavt.

Svarene er nok preget av mediebildet. Det blir spennende å se hva planene og gjennomførte revisjoner etter hvert ender i, når vi stiller samme spørsmål i senere års undersøkelser.

Litt overraskende var at respondentene i liten grad mente de selv kunne bli inhabile i saker, fordi de selv har familie eller nære venner som jobber eller har verv i kommunens virksomhet og/eller selskaper. Nesten 80 prosent svarte «nei». Kun 14 prosent svarte «ja», resten «vet ikke».

En mulig forklaring kan selvsagt være at utvelgelsen til kontrollutvalget har vært grundig, og hatt sterkt søkelys på medlemmenes valgbarhet og habilitet.

En annen forklaring kan være at undersøkelsen er gjennomført så tidlig i valgperioden at respondentene foreløpig ikke har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere egen habilitet i sakene som venter dem.

Basert på kunnskapen respondentene selv hadde da de svarte på undersøkelsen, spurte vi om hvilke områder de selv mente eget kontrollutvalg burde prioritere. Her kom helse og omsorg klart høyest, etterfulgt av eierskapskontroll, plan og bygg og skole.

NKRF har ambisjon om å gjennomføre en tilsvarende spørreundersøkelse jevnlig. Over tid vil vi dermed få god oversikt over utviklingen på ulike temaer og områder, og som igjen forhåpentlig vil komme den kommunale egenkontrollen til gode for hele Kommune-Norge.